Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”.

Oferty należy złożyć do dnia 1 października 2021 r. do godziny 10:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52ea4624-ab4d-4cde-b787-7adc9f0001d0