Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MRELTREA Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”, „BFG”) zaktualizował przebieg

Metodyka MREL – zmiana zasad wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA)Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantujący depozyty w bankach i SKOK-ach w Polsce, podpisał w dniu 8 września 2022 r. porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem: Funduszem Gwarantowania Depozytów (DGF, Фонд гарантування вкладів).

Porozumienie w siedzibie BFG w Warszawie podpisali prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski oraz Dyrektor Zarządzająca DGF Swietłana Rekrut.

 „Podpisane porozumienie usystematyzuje ramy dwustronnej współpracy między

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – DGFCzytaj dalej….

STARSZE>>