L.p. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2022 r.
Wartość środków gwarantowanych
1. Środki gwarantowane w bankach 1 068 103 472 tys. zł
2. Środki gwarantowanie w kasach 8 977 307 tys. zł
Finansowanie gwarantowania depozytów
3. Środki systemu gwarantowania depozytów w bankach 18 868 203 tys. zł
4. Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w bankach (poz. 3/poz. 1) 1,77%
5. Środki systemu gwarantowania depozytów w kasach 33 570 tys. zł
6. Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w kasach (poz. 5/poz.2) 0,37%
Finansowanie przymusowej restrukturyzacji
7. Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w bankach i firmach inwestycyjnych 4 672 924 tys. zł
8. Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w bankach i firmach inwestycyjnych  (poz. 7/poz. 1) 0,44%
9. Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w kasach 7 273 tys. zł
10. Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w kasach (poz. 9/poz. 2) 0,08%

Dodatkowymi źródłami, poza składkami wnoszonymi przez zobowiązane podmioty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („Funduszu”), są m.in.:

  • środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa,
  • środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski,
  • środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa,
  • środki uzyskane z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Wszystkie źródła finansowania Funduszu zostały określone w art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253, z późn. zm.).