Zgodnie z Sekcją 3 Tytułu II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, organy przymusowej restrukturyzacji zostały zobowiązane do opracowania planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Do krajowego porządku prawnego regulacje te zostały implementowane w rozdziale 3 działu III ustawy o BFG.

Plany przymusowej restrukturyzacji są opracowywane na podstawie informacji otrzymanych od organów nadzoru oraz od podmiotów. W celu harmonizacji zasad pozyskiwania niezbędnych informacji oraz ich zakresu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, działając na podstawie art. 11 ust. 2 dyrektywy BRR, opracował wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów, które zostały opublikowane w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 i są bezpośrednio wiążące dla organów i podmiotów, do których są adresowane.

We wspomnianym standardzie technicznym w szczególności zostały określone wzorce tabel wykorzystywanych na potrzeby wymogu informacyjnego oraz instrukcje ich wypełniania. EUNB oraz Komisja odstąpiły natomiast od określania technicznych aspektów przekazywania informacji. W związku z powyższym ustawodawca krajowy w art. 87 ustawy o BFG upoważnił ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydania rozporządzenia, w którym określone zostaną szczegółowe wymogi dotyczące przekazywania przez podmioty informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Na tej podstawie Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji („rozporządzenie MRiF”), które zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 maja 2019 r.

Zmiana rozporządzenia MRiF wynika z uchylenia Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 przez Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 w załączniku II zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia poszczególnych szablonów.

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z rozporządzenia należy realizować poprzez przekazywanie danych wymaganych rozporządzeniem za pośrednictwem kanału teletransmisji – portal BFG STP – w formie dokumentów elektronicznych, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowanych certyfikatem BFG STP z wykorzystaniem zakładki ROZP MF_87-EU2018_1624. Dostęp do zakładki ROZP MF_87-EU2018_1624 nadaje podległym pracownikom Administrator podmiotu.

Przesyłane przez podmioty pliki XML muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

  1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej Funduszu.
  2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.
  3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
  4. Pliki powinny być sporządzane zgodnie z instrukcją Wymogi techniczne dla plików XML przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  5. Pliki są zgodne z regułami walidacyjnymi udostępnionymi na stronie internetowej Funduszu (reguły walidacyjne.xlsx)

Publikujemy również zestawienie najczęściej zadawanych przez banki pytań (Q&A) dot. raportowania załączników rozporządzenia 2018/1624. (Q&A 1624)

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: rozp.1624@bfg.pl.

Przedłużenie terminu raportowania poszczególnych załączników Rozporządzenia 2018/1624

W związku ze szczególną sytuacją, w celu zmniejszenia obciążenia sektora bankowego związanego ze skutkami pandemii COVID-19 Bankowy Fundusz Gwarancyjny zdecydował o przedłużeniu terminu przekazania informacji o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji – tj. informacji określonych w szablonach Z 01.00, Z 03.00, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01, Z 07.02, Z 07.03, Z 07.04, Z 08.00, Z 09.00, Z 10.01 i Z 10.02 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624[1], które są przekazywane na wniosek Funduszu.

Fundusz w pismach przekazanych w lutym br. do wybranych podmiotów wskazał na konieczność przekazania powyższych danych do 30 kwietnia br. W obecnej sytuacji, po konsultacjach z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA), Fundusz przedłuża termin przesyłania ww. szablonów do 29 maja br. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Fundusz nie ma możliwości przedłużenia terminu przekazywania danych, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji, tj. informacji określonych w szablonie Z 02.00 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624. Informacje te są przekazywane do Funduszu rocznie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego roku obrachunkowego.


[1] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066.