Podstawy prawne

Zgodnie z Sekcją 3 Tytułu II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRR), organy przymusowej restrukturyzacji zostały zobowiązane do opracowania planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Do krajowego porządku prawnego regulacje te zostały implementowane w rozdziale 3 działu III ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W odniesieniu do zasad pozyskiwania od podmiotów niezbędnych informacji do celów sporządzenia planów Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), działając na podstawie art. 11 ust. 2 dyrektywy BRR, opracował wykonawcze standardy techniczne , które zostały opublikowane w formie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r., ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE.

Do powyższego Rozporządzenia zostały wprowadzone zmiany opublikowanym dnia 4 marca 2022 r. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/365 z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1624, ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE. We wspomnianych standardach w szczególności zostały określone wzorce tabel wykorzystywanych na potrzeby wymogu informacyjnego oraz instrukcje ich wypełniania. W związku z odstąpieniem przez EUNB i Komisję od określenia technicznych aspektów przekazywania informacji ustawodawca krajowy w art. 87 ustawy o BFG upoważnił ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydania rozporządzenia, w którym określone zostały wymogi dotyczące przekazywania informacji BFG.

Na tej podstawie Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji („rozporządzenie MRiF”), które zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 maja 2019 r.

Poniżej przedstawiono zasady raportowania danych na podstawie rozporządzenia 2018/1624 w 2024 r. (wg. stanu na koniec grudnia 2023 r.). W odniesieniu do ubiegłorocznych zasad raportowania:

 • format danych dla pól zawierających wartości pieniężne – od 2024 r. (tj. danych raportowanych wg. stanu na 31.12.2023 r.) dane liczbowe prezentowane są w złotych (PLN) z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku;
 • schematy xml – zostały zmienione w zakresie szablonów Z 01.00 oraz Z 04.00;
 • reguły kontrolne zostały nieznacznie zmienione w odniesieniu do 2023 r.;
 • zakres obowiązku sprawozdawczego – nie uległ zmianie.

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie formularzy z uwzględnieniem aktualnych zasad sprawozdawczych.

Przed uzupełnieniem formularzy uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załącznikiem II do rozporządzenia 2018/1624: „Instrukcje”, z wymogami technicznymi dla plików XML oraz zestawieniem najczęściej zadawanych pytań.

 Realizacja obowiązku sprawozdawczego

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z rozporządzenia MRIF należy realizować poprzez przekazywanie danych wymaganych rozporządzeniem za pośrednictwem kanału teletransmisji – Portalu BFG – w formie dokumentów elektronicznych, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowanych certyfikatem BFG STP z wykorzystaniem zakładki „ROZP MF_87-EU2018_1624”. Dostęp do zakładki ROZP MF_87-EU2018_1624 nadaje pracownikom podmiotu Administrator danego podmiotu.

Przesyłane przez podmioty pliki XML muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

 1. Pliki są zgodne z udostępnionymi plikami wzorcowymi (schematami XSD).
  Przypominamy, że przesyłane dane muszą być zgodne z aktualnymi schematami XSD- wizualizacja załączników jest dostępna w treści rozporządzenia.
 2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.
 3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
 4. Pliki powinny być sporządzane zgodnie z wymogami technicznymi dla plików XML przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem wypełniania szablonów sugerujemy szczegółowe zapoznanie się z informacjami opublikowanymi na stronie, ze szczególnym uwzględnieniem zestawienia najczęściej zadawanych pytań dot. rozporządzenia 2018/1624 (wymogi techniczne oraz Q&A).
 5. Pliki są zgodne z udostępnionymi regułami walidacyjnymi (opublikowane przez EBA reguły walidacyjne.xlsx(pozostałe reguły walidacyjne).

Przypominamy również, że od 2022 r. został wprowadzony wymóg przesyłania pełnego kompletu wymaganych szablonów rozporządzenia 2018/1624. System będzie akceptował jedynie prawidłowe pakiety szablonów. W przypadku konieczności wysłania korekty należy wysłać komplet formularzy uwzględniający korygowany formularz lub formularze. Zakres obowiązku sprawozdawczego został określony w  poniższej tabeli.

Zakres obowiązku sprawozdawczego

Dane zawarte w formularzach Z01.00, Z02.00 i Z03.00, które zostaną przekazane do Funduszu do 30 kwietnia, powinny być zgodne z danymi FINREP/COREP wg stanu na 31.12.2023 r. z uwzględnieniem  wszystkich naniesionych przez podmiot korekt w tym zakresie. Dane w formularzach Z01.00, Z02.00 i Z03.00 będą walidowane z odpowiednimi danymi w formularzach FINREP/COREP, posiadanymi przez NBP na dzień 30 kwietnia.

Informacje o poprawności przesłanych szablonów, w tym o ich zgodności z wymaganym zakresem, który wynika z obowiązku sprawozdawczego oraz zgodności formularzy Z01.00, Z02.00 i Z03.00 ze sprawozdawczością FINREP/COREP, zostaną przekazane podmiotom – osobom przekazującym przesyłki z danymi sprawozdawczymi – w komunikatach na Portalu BFG po dniu 30 kwietnia. Przesyłki, które nie zostaną poprawnie zweryfikowane podczas walidacji technicznej (zgodności ze schematem XSD) lub walidacji zakresu przesłanych formularzy nie będą dopuszczone do walidacji weryfikującej poprawność z regułami kontrolnymi w zakresie zgodności danych pomiędzy formularzami oraz zgodności z FINREP i COREP.

W przypadku przesłania korekt danych sprawozdawczych zawartych w Z01.00, Z02.00 i Z03.00 z uwzględnieniem korekt naniesionych w sprawozdawczości FINREP/COREP wg. stanu na 31.12.2023 r. po dniu 30 kwietnia lub w przypadku konieczności przekazania zaudytowanych danych, dane zawarte w przekazywanych formularzach muszą być zgodne z aktualną wersją odpowiednich formularzy FINREP/COREP wg. stanu na 31.12.2023 r. sprawozdanych przez bank do NBP. Fundusz będzie aktualizował reguły walidacyjne zasilane danymi sprawozdawczymi z NBP (FINREP i COREP) w cyklach dwutygodniowych. W tym czasie dane sprawozdawcze przekazywane przez podmioty będą weryfikowane z danymi sprawozdawczymi pobranymi z NBP w okolicach następujących terminów: 06-07.05.2024; 20-21.05.2024; 03-04.06.2024; 17-18.06.2024 (daty w następnych miesiącach zostaną udostępnione w zależności od ilości spływających korekt).

W przypadku dokonania korekt w sprawozdawczości FINREP/COREP po dniu sprawozdawczym należy również pamiętać o przesłaniu korekt szablonów Z01.00, Z02.00 i Z03.00 rozporządzenia 2018/1624 – w przesłanej paczce z korektami muszą się również znajdować szablony sprawozdawcze nie korygowane, przesłane w sprawozdaniu referencyjnym.

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: rozp.1624@bfg.pl.