Podstawy prawne

Zgodnie z Sekcją 3 Tytułu II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRR), organy przymusowej restrukturyzacji zostały zobowiązane do opracowania planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Do krajowego porządku prawnego regulacje te zostały implementowane w rozdziale 3 działu III ustawy o BFG.

Plany przymusowej restrukturyzacji są opracowywane na podstawie informacji otrzymanych od organów nadzoru oraz od podmiotów. W celu harmonizacji zasad pozyskiwania niezbędnych informacji oraz ich zakresu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, działając na podstawie art. 11 ust. 2 dyrektywy BRR, opracował wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów, które zostały opublikowane w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 i są bezpośrednio wiążące dla organów i podmiotów, do których są adresowane.

We wspomnianym standardzie technicznym w szczególności zostały określone wzorce tabel wykorzystywanych na potrzeby wymogu informacyjnego oraz instrukcje ich wypełniania. EUNB oraz Komisja odstąpiły natomiast od określania technicznych aspektów przekazywania informacji. W związku z powyższym ustawodawca krajowy w art. 87 ustawy o BFG upoważnił ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydania rozporządzenia, w którym określone zostaną szczegółowe wymogi dotyczące przekazywania przez podmioty informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Na tej podstawie Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji („rozporządzenie MRiF”), które zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 maja 2019 r.

Zmiana rozporządzenia MRiF wynika z uchylenia Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 przez Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (dalej „Rozporządzenie 2018/1624”).

Informujemy, że 4 marca 2022 r. opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/365 z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1624 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE.

Poniżej przedstawiono zasady raportowania na podstawie rozporządzenia 2018/1624 w 2022 r. Zasady raportowania w 2023 r. (wg. stanu na koniec grudnia 2022 r.) w tym wymogi techniczne:

 • schematy xml – nie ulegają zmianie;
 • reguły kontrolne zostaną nieznacznie zmienione w odniesieniu do 2022 r. Zaktualizowane reguły kontrolne zostaną opublikowane najpóźniej do końca lutego 2023 r.

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie formularzy po opublikowaniu nowych zasad sprawozdawczych.

 Realizacja obowiązku sprawozdawczego

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z rozporządzenia MRIF należy realizować poprzez przekazywanie danych wymaganych rozporządzeniem za pośrednictwem kanału teletransmisji – portal BFG STP – w formie dokumentów elektronicznych, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowanych certyfikatem BFG STP z wykorzystaniem zakładki ROZP MF_87-EU2018_1624. Dostęp do zakładki ROZP MF_87-EU2018_1624 nadaje pracownikom podmiotu Administrator danego podmiotu.

Przesyłane przez podmioty pliki XML muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

 1. Pliki są zgodne z udostępnionym plikiem wzorcowym (schematem XSD).
  W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/365 schematy XSD zostały zaktualizowane i opublikowane na stronie 21 marca 2022.
  Przypominamy, że przesyłane dane muszą być zgodne z aktualnymi schematami XSD.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0365&from=PL
 2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.
 3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
 4. Pliki powinny być sporządzane zgodnie z wymogami technicznymi dla plików xml przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem wypełniania szablonów sugerujemy szczegółowe zapoznanie się z informacjami opublikowanymi na stronie, ze szczególnym uwzględnieniem zestawienia najczęściej zadawanych pytań dot. rozporządzenia 2018/1624 (wymogi techniczne oraz Q&A).
 5. Pliki są zgodne z udostępnionymi regułami walidacyjnymi (opublikowane przez EBA reguły walidacyjne.xlsx) (pozostałe reguły walidacyjne). 

Ponadto informujemy, że od 2022 r. został wprowadzony wymóg przesyłania pełnego kompletu wymaganych szablonów rozporządzenia 2018/1624. System będzie akceptował jedynie prawidłowe pakiety szablonów. W przypadku konieczności wysłania korekty należy wysłać komplet formularzy uwzględniający korygowany formularz lub formularze. Zakres obowiązku sprawozdawczego został określony w piśmie skierowanym do podmiotów oraz w poniżej tabeli.

Zakres obowiązku sprawozdawczego

Ponadto, od 2022 r. wprowadzone zostaną dodatkowe reguły walidacyjne dla banków zapewniające m.in. zgodność przekazanych formularzy Z02.00 i Z03.00 ze sprawozdawczością FINREP/COREP. Reguły walidacyjne zostały udostępnione w pliku powyżej (pozostałe reguły walidacyjne) oraz można je znaleźć w instrukcjach stanowiących załącznik II do rozporządzenia 2018/1624.

Dane zawarte w formularzach Z02.00 i Z03.00, które zostaną przekazane do Funduszu do 30 kwietnia, powinny być zgodne z danymi FINREP/COREP wg stanu na 31.12.2021 r. z uwzględnieniem  wszystkich naniesionych przez podmiot korekt w tym zakresie. Dane w formularzach Z02.00 i Z03.00 będą walidowane z odpowiednimi danymi w formularzach FINREP/COREP, posiadanymi przez NBP na dzień 30 kwietnia.

Informacje o poprawności przesłanych szablonów, w tym o ich zgodności z wymaganym zakresem, który wynika z obowiązku sprawozdawczego oraz zgodności formularzy Z02.00 i Z03.00 ze sprawozdawczością FINREP/COREP, zostaną przekazane podmiotom – osobom przekazującym przesyłki z danymi sprawozdawczymi – w komunikatach  na portalu BFG STP po dniu 30 kwietnia. Przesyłki, które nie zostaną poprawnie zweryfikowane podczas walidacji technicznej (zgodności ze schematem XSD) lub walidacji zakresu przesłanych formularzy nie będą dopuszczone do walidacji weryfikującej poprawność z regułami kontrolnymi w zakresie zgodności danych pomiędzy formularzami oraz zgodności z FINREP i COREP.

Wszelkie korekty błędnie przesłanych formularzy Z02.00 i Z03.00, które zostaną przekazywane po 30 kwietnia a do dnia 31 maja w związku z otrzymanym komunikatem o negatywnej weryfikacji szablonów powinny uwzględniać korekty FINREP/COREP na dzień 30 kwietnia. Przesłane w tym okresie (po 30.04 do 31.05) korekty danych sprawozdawczych będą walidowane z odpowiednimi formularzami FINREP/COREP wg stanu na 31.12.2021 r. uwzględniającymi korekty przekazane do NBP do dnia 30 kwietnia.

W przypadku dokonania korekt w sprawozdawczości FINREP/COREP po dniu sprawozdawczym należy również pamiętać o przesłaniu korekt szablonów Z02.00 i Z03.00 rozporządzenia 2018/1624 po 31 maja br. – w przesłanej paczce z korektami muszą się również znajdować szablony sprawozdawcze nie korygowane, przesłane w sprawozdaniu referencyjnym.

W przypadku przesłania korekt danych sprawozdawczych zawartych w Z02.00 i Z03.00 począwszy od dnia 1 czerwca tj. z uwzględnieniem korekt naniesionych w sprawozdawczości FINREP/COREP wg. stanu na 31.12.2021 r. po dniu 30 kwietnia lub w przypadku konieczności przekazania zaudytowanych danych, dane zawarte w przekazywanych formularzach muszą być zgodne z aktualną wersją odpowiednich formularzy FINREP/COREP wg. stanu na 31.12.2021 r. sprawozdanych przez bank do NBP. Fundusz będzie aktualizował reguły walidacyjne zasilane danymi sprawozdawczymi z NBP (FINREP i COREP) w cyklach dwutygodniowych. W tym czasie dane sprawozdawcze przekazywane przez podmioty będą weryfikowane z danymi sprawozdawczymi pobranymi z NBP w następujących planowanych terminach:  30.05.2022; 13.06.2022; 27.06.2022; 11.07.2022; 27.07.2022 (daty w następnych miesiącach zostaną udostępnione w zależności od ilości spływających korekt). Od 1 czerwca walidacja szablonów będzie dokonywana automatycznie po przekazaniu przesyłki przez bank, sprawdzając zgodność z bieżącymi danymi sprawozdawczymi FINREP/COREP posiadanymi przez BFG.

Informujemy, że wprowadzone przez Fundusz zmiany w schematach xsd do rozporządzenia 2018/1624 za rok 2021 w stosunku do schematów xsd za rok 2020  wynikają z opublikowanych przez EBA zmian w schematach sprawozdawczych. Zakres wprowadzonych zmian jest dostępny na stronie, EBA w zakładce „Implementing Technical Standards on procedures, forms and templates for resolution planning” w części „IMPLEMENTING REGULATION ON THE PROVISION OF INFORMATION FOR THE PURPOSE OF RESOLUTION PLANS (2018/1624) – FIRST AMENDMENT” pozycja „Annex I – Templates (tracked changes) (xls)” ).

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: rozp.1624@testbfgpl.bfg.pl.