Zgodnie z Sekcją 3 Tytułu II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, organy przymusowej restrukturyzacji zostały zobowiązane do opracowania planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Do krajowego porządku prawnego regulacje te zostały implementowane w rozdziale 3 działu III ustawy o BFG.

Plany przymusowej restrukturyzacji są opracowywane na podstawie informacji otrzymanych od organów nadzoru oraz od podmiotów. W celu harmonizacji zasad pozyskiwania niezbędnych informacji oraz ich zakresu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, działając na podstawie art. 11 ust. 2 dyrektywy BRR, opracował wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów, które zostały opublikowane w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 i są bezpośrednio wiążące dla organów i podmiotów, do których są adresowane.

We wspomnianym standardzie technicznym w szczególności zostały określone wzorce tabel wykorzystywanych na potrzeby wymogu informacyjnego oraz instrukcje ich wypełniania. EUNB oraz Komisja odstąpiły natomiast od określania technicznych aspektów przekazywania informacji. W związku z powyższym ustawodawca krajowy w art. 87 ustawy o BFG upoważnił ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydania rozporządzenia, w którym określone zostaną szczegółowe wymogi dotyczące przekazywania przez podmioty informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Na tej podstawie Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji („rozporządzenie MRiF”), które zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 maja 2019 roku.

Zmiana rozporządzenia MRiF wynika z uchylenia Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 przez Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 w załączniku II zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia poszczególnych szablonów.

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z rozporządzenia należy realizować poprzez przekazywanie danych wymaganych rozporządzeniem za pośrednictwem kanału teletransmisji – portal BFG STP – w formie dokumentów elektronicznych, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowanych certyfikatem BFG STP z wykorzystaniem zakładki ROZP MF_87-EU2018_1624. Dostęp do zakładki ROZP MF_87-EU2018_1624 nadaje podległym pracownikom Administrator podmiotu.

Przesyłane przez podmioty pliki XML muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

  1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej Funduszu.
  2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.
  3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
  4. Pliki powinny być sporządzane zgodnie z instrukcją Wymogi techniczne dla plików XML przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poniżej publikuje przygotowaną na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji wersję plików wzorcowych (schematy XSD) do celów przekazywania danych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji.

Od dnia 7 lipca 2019 r. włącznie pliki XML powinny być zgodne ze schematami XSD dostępnymi pod poniższymi linkami:

Do nowego schematu xsd metryczki zostało wprowadzone pole „Korekta”. Podmiot wysyłając pierwszy raz sprawozdanie wpisuje w polu „Korekta” wartość 0. W sytuacji uzyskania przez przesyłkę statusu „Przesyłka błędnie zweryfikowana technicznie”, ponowne przesłanie tej przesyłki nie wymaga korygowania wartości w polu „Korekta”, tj. w polu „Korekta” pozostaje wartość 0. Jeśli bank chce przesłać korektę merytoryczną sprawozdania, w polu „Korekta” musi znaleźć się liczba większa od 0. Nie jest konieczne zachowanie ciągłej numeracji dla kolejnych korekt, nie jest konieczne wpisywanie różnych liczb dla kolejnych korekt, natomiast dla przejrzystości procesu rekomendujemy wstawianie w tym polu różnych wartości w celu znakowania przesyłanych kolejnych korekt np. 1,2,3…W sytuacji błędnego wypełnienia pola „Korekta” przesyłka otrzymuje na portalu BFG STP status „Przesyłka błędnie zweryfikowana merytorycznie”. Ponowne przesłanie tej przesyłki z poprawionym polem „Korekta” wymaga wpisania w tym polu liczby większej od 0.

Od dnia 15 lipca 2019 r. zmodyfikowany został schemat xsd dla załącznika Z03.00 – w polu W0400 została zmieniona definicja pola z procentowego na liczbowy.