Fundusz może stosować dowolny z poniższych instrumentów pojedynczo lub w dowolnej kombinacji:

 • Instrumenty alokacji pozycji i strat – mogą być stosowane w odniesieniu do wszystkich umów dotyczących usług rozliczeniowych i zabezpieczenia związanego z tymi usługami przekazanymi do CCP. Rodzaje:
  • Rozwiązywanie kontraktów częściowe lub całkowite (ang. Position tear-up & Re-matching);
  • Obniżenie wartości wszelkich zysków wypłacanych przez CCP na rzecz wykonujących zobowiązania członków rozliczających (ang. Variation Margin Gains Haircuts);
  • Wezwanie do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolution cash call).
 • Instrument umorzenia i konwersji instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań;
 • Instrument zbycia działalności (ang. Sale of business tool);
 • Instrument CCP pomostowego (ang. Bridge CCP tool).

 Rozwiązywanie kontraktów częściowe lub całkowite (ang. Position tear-up & Re-matching)

Cel: ponowne zrównoważenie portfela CCP lub CCP pomostowego

Organ resolution może rozwiązać niektóre lub wszystkie z następujących kontraktów CCP objętego resolution:

 • kontrakty z członkiem rozliczającym, który nie wykonał zobowiązania;
 • kontrakty dotyczące określonej usługi rozliczeniowej lub klasy aktywów;
 • pozostałe kontrakty CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

Rozwiązanie jednego z w/w kontraktów jest możliwe tylko wtedy, gdy przeniesienie aktywów i pozycji wynikające z tych kontraktów nie doszło do skutku zgodnie z procedurami CCP na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika, zgodnie z przepisami rozporządzenia EMIR.

Przed rozwiązaniem jednego z w/w kontraktów organ ds. resolution wykonuje następujące działania:

 • zobowiązuje CCP objętego resolution do wyceny każdego kontraktu i zaktualizowania sald każdego członka rozliczającego;
 • określa kwotę netto należną od każdego członka rozliczającego lub na rzecz każdego członka rozliczającego, oraz
 • powiadamia każdego członka rozliczającego o ustalonych kwotach netto i zobowiązuje CCP do ich zapłacenia lub pobrania, stosownie do sytuacji.

 Obniżenie wartości wszelkich zysków wypłacanych przez CCP na rzecz wykonujących zobowiązania członków rozliczających (ang. Variation Margin Gains Haircuts)

Organ ds. resolution może obniżyć kwotę zobowiązań płatniczych CCP wobec wykonujących zobowiązania członków rozliczających, w przypadku gdy te zobowiązania wynikają z zysków należnych zgodnie z prowadzonymi przez CCP procesami opłacania zmiennych depozytów zabezpieczających lub dokonywania płatności o takim samym skutku ekonomicznym.

Organ ds. resolution oblicza każde obniżenie zobowiązań płatniczych za pomocą sprawiedliwego mechanizmu alokacji określonego w wycenie.

Łączny zysk netto, który podlega obniżeniu w odniesieniu do każdego członka rozliczającego, jest proporcjonalny do kwot należnych od CCP.

Wykonujący zobowiązania członek rozliczający nie może zgłaszać żadnych roszczeń podczas kolejnych postępowań przeciwko CCP lub podmiotowi będącemu jego następcą, które wynikałyby ze zmniejszenia zobowiązań płatniczych, o których mowa powyżej.

Wezwanie do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolution cash call)

Organ ds. resolution może wymagać od wykonujących zobowiązania członków rozliczających wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz CCP w maksymalnej kwocie odpowiadającej dwukrotności ich składki do funduszu CCP na wypadek niewykonania zobowiązania.

Jeżeli wykonujący zobowiązania członek rozliczający nie zapłaci wymaganej kwoty, organ ds. resolution może zobowiązać CCP do objęcia tego członka rozliczającego procedurą prowadzoną w przypadku niewykonania zobowiązania oraz skorzystania z jego początkowego depozytu zabezpieczającego i wkładu do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania do wysokości wymaganej kwoty.

Instrument umorzenia i konwersji instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań

Organ ds. resolution korzysta z instrumentu umorzenia i konwersji w odniesieniu do instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych wyemitowanych przez CCP objętego resolution lub innych niezabezpieczonych zobowiązań w celu:

 • pokrycia strat,
 • dokapitalizowania tego CCP lub CCP pomostowego, lub
 • ułatwienia zastosowania instrumentu zbycia działalności.

Na podstawie przeprowadzonej wyceny organ ds. resolution określa:

 • kwotę, o jaką należy umorzyć instrumenty właścicielskie i instrumenty dłużne lub inne niezabezpieczone zobowiązania oraz
 • kwotę, o jaką instrumenty dłużne lub inne niezabezpieczone zobowiązania należy przekształcić na instrumenty właścicielskie w celu przywrócenia wymogów kapitałowych CCP lub CCP pomostowego.

Organ ds. resolution stosuje instrument umorzenia i konwersji zgodnie z kolejnością zaspokajania roszczeń mającą zastosowanie na mocy standardowego postępowania upadłościowego.

Instrument zbycia działalności

Organ ds. resolution może przenieść na nabywcę, który nie jest CCP pomostowym:

 • instrumenty właścicielskie wyemitowane przez CCP objętego resolution;
 • wszelkie aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania CCP objętego resolution.

Przeniesienie następuje na warunkach komercyjnych bez konieczności uzyskania zgody akcjonariuszy CCP ani jakiejkolwiek osoby trzeciej innej niż nabywca oraz bez konieczności spełnienia ewentualnych wymogów proceduralnych wynikających z przepisów prawa spółek.

Przeniesienie następuje niezależnie od tego, czy nabywca uzyskał zezwolenie na świadczenie usług i prowadzenie działalności wynikającej z nabycia.

Uznaje się, że nabywca stanowi następcę CCP objętego resolution i może nadal korzystać ze wszelkich takich praw, z których korzystał CCP objęty resolution, w odniesieniu do przeniesionych aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

Organ ds. resolution przygotowuje ofertę sprzedaży aktywów, praw, obowiązków, zobowiązań lub instrumentów właścicielskich, które mają zostać przeniesione zgodnie z określonymi kryteriami.

Instrument CCP pomostowego (ang. Bridge CCP)

Organ ds. resolution może przenieść na CCP pomostowe następujące instrumenty:

 • instrumenty właścicielskie wyemitowane przez CCP objętego resolution;
 • wszelkie aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania CCP objętego resolution.

CCP pomostowy jest osobą prawną, która:

 • jest kontrolowana przez organ ds. resolution i jest w całości lub w części własnością co najmniej jednego organu publicznego, którym może być również organ ds. resolution,
 • została utworzona lub jest wykorzystywana w celu otrzymania i posiadania niektórych lub wszystkich instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP objętego resolution bądź niektórych lub wszystkich aktywów, praw, obowiązków i zobowiązań tego CCP z myślą o zachowaniu jego funkcji krytycznych, a następnie o jego sprzedaży.

Uznaje się, że CCP pomostowy stanowi następcę CCP objętego resolution i może nadal korzystać z wszelkich takich praw, z których korzystał CCP objęty resolution, w odniesieniu do przeniesionych aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

CCP pomostowy nie może zostać pozbawiony możliwości korzystania z prawa CCP do członkostwa w systemach płatności i rozrachunków oraz w innych powiązanych infrastrukturach rynku finansowego i systemach obrotu, ani z prawa dostępu do tych systemów i infrastruktur.