Na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (The European Banking Authority, EBA) opublikowany został dokument konsultacyjny dotyczący projektu wytycznych EBA w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Guidelines on resolvability testing).

Celem wytycznych jest ustalenie ram zapewniających możliwość weryfikacji zgodności przyjętych przez instytucje rozwiązań mających na celu zwiększenie wykonalności przymusowej restrukturyzacji z wytycznymi

Konsultacje publiczne projektu wytycznych EBA ws. testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Guidelines on resolvability testing)Czytaj dalej….

Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne, w tym skargę Rady Nadzorczej PBS w Sanoku, od wyroku WSA w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec PBS w Sanoku

Oddalenie skarg prawomocnie kończy zainicjowane przez skarżących postępowanie sądowoadministracyjne, a w konsekwencji oznacza, że decyzja administracyjna  Funduszu w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku została wydana

NSA oddalił skargi kasacyjne od wyroku WSA w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec PBS w SanokuCzytaj dalej….

Zakończył się pierwszy etap projektu opracowania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i opublikowano raport przedstawiający obraz edukacji finansowej w Polsce.

Raport „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce – znaczenie, dane i oferta edukacyjna” został opracowany przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z krajową grupą roboczą ds. strategii edukacji finansowej. Tworzą ją 

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Publikacja raportu „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce – znaczenie, dane i oferta edukacyjna”Czytaj dalej….

INFORMACJA
w sprawie publikacji na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego taksonomii XBRL w wersji 3.2
Na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego  (EUNB) została opublikowana zaktualizowana taksonomia XBRL przygotowana na potrzeby realizacji przez Podmioty obowiązków sprawozdawczych, w tym przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji w zakresie wymogu MREL oraz informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny

Aktualizacja taksonomii XBRL przez Europejski Urząd Nadzoru BankowegoCzytaj dalej….

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8a oraz art. 287 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) oraz uwzględniając opinię

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obniżyła docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankachCzytaj dalej….

Działalność Getin Noble Bank S.A. (GNB) w dniu 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A., którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnychCzytaj dalej….

Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MRELTREA Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”

Metodyka MREL – zmiana zasad wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA)Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantujący depozyty w bankach i SKOK-ach w Polsce, podpisał w dniu 8 września 2022 r. porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem: Funduszem Gwarantowania Depozytów (DGF, Фонд гарантування вкладів).

Porozumienie w siedzibie BFG w Warszawie podpisali prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski oraz Dyrektor Zarządzająca DGF Swietłana Rekrut.

 „Podpisane porozumienie usystematyzuje ramy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – DGFCzytaj dalej….