Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MRELTREA Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”

Metodyka MREL – zmiana zasad wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA)Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantujący depozyty w bankach i SKOK-ach w Polsce, podpisał w dniu 8 września 2022 r. porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem: Funduszem Gwarantowania Depozytów (DGF, Фонд гарантування вкладів).

Porozumienie w siedzibie BFG w Warszawie podpisali prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski oraz Dyrektor Zarządzająca DGF Swietłana Rekrut.

 „Podpisane porozumienie usystematyzuje ramy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał porozumienie o współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – DGFCzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2022 roku, napisanych w języku polskim.

Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

Konkurs BFGCzytaj dalej….

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” (obecnie w 

Komunikaty dla byłych klientów Wielkopolskiej SKOK, Twojej SKOK, SKOK „Nike” i SKOK „Wybrzeże”Czytaj dalej….

Informujemy, że ukazał się nowy numer pisma „Bezpieczny Bank” (2/87/2022). Numer, pod redakcją dr hab. Jacka Jastrzębskiego,  prof. UW, przewodniczącego KNF, poświęcony jest prawnym zagadnieniom sektora finansowego. Autorami tekstów przedstawionych w tym numerze są przedstawiciele środowisk akademickich i praktycy prawa, czerpiący wiedzę i doświadczenie z wieloletniego stosowania przepisów, czy to z pozycji

Bezpieczny Bank nr 2 (87) 2022, poświęcony prawnym zagadnieniom sektora finansowegoCzytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2021.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872, „ustawa zmieniająca ustawę o listach zastawnych”), do dnia 31 października 2022 r. został zawieszony obowiązek wniesienia należnych za rok 2022 składek na 

Zawieszenie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków do 31 października 2022 r.Czytaj dalej….