Od numeru 3 (84) 2021 czasopismo „Bezpieczny Bank” znajduje się na platformie OJS:

www.ojs.bfg.pl

Artykuły przyjmujemy wyłącznie poprzez tę stronę.

Starsze numery czasopisma znajdują się na stronie Numery czasopisma Bezpieczny Bank.

„Bezpieczny Bank” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej,  posiada numer ISSN online  2544-7068.  Poprzednio, dla edycji papierowej, pismo posiadało sygnaturę ISSN-1429-2939.

Misją czasopisma jest popularyzacja wiedzy z zakresu stabilności polskiego i zagranicznych systemów finansowych, a w szczególności rozwiązań regulacyjnych i ich konsekwencji, systemów gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) instytucji kredytowych, zachowań banków i ich klientów oraz oryginalnych wyników badań o funkcjonowaniu banków i systemów bankowych.

Artykuły publikowane w „Bezpiecznym Banku” są recenzowane.

Redakcja płaci tylko za artykuły zamówione.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” można otrzymać 40 punktów.

„Bezpieczny Bank” jest indeksowany w bazach: BazEkon, CEJSH, ICI Journal Master List.

Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons – CC BY NC 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0)

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny w składzie:

 • prof. Jan Szambelańczyk – redaktor naczelny (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu)
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. Ryszard Kokoszczyński (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Uniwersytet Łódzki)
 • Artur Radomski (dyrektor Biura Zarządu BFG)
 • Ewa Teleżyńska – sekretarz redakcji

Radę Programowo-Naukową czasopisma tworzą:

 • dr Marek Dietl – przewodniczący (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, GPW w Warszawie)
 • prof. Angel Berges Lobera (Universidad Autonoma Madrid, Hiszpania)
 • prof. Paola Bongini (Uniwersytet Milano-Bicocca w Mediolanie, Włochy)
 • prof. Santiago Carbo-Valverde (Bangor University, Wielka Brytania)
 • prof. Eugeniusz Gatnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, NBP)
 • prof. Jacek Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski, KNF)
 • prof. Marko Košak (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia)
 • dr Magdalena Kozińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. Anzhela Kuznetsova (Uniwersytet Bankowy w Kijowie, Ukraina)
 • prof. Edgar Löw (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
 • dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Leszek Pawłowicz (Uniwersytet Gdański, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową)
 • Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich)
 • prof. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Olga Szczepańska (Narodowy Bank Polski)