Od numeru 3 (84) 2021 czasopismo “Bezpieczny Bank” znajduje się na platformie OJS:

www.ojs.bfg.pl

Artykuły przyjmujemy wyłącznie poprzez tę stronę.

Starsze numery czasopisma znajdują się na stronie Numery czasopisma Bezpieczny Bank.

„Bezpieczny Bank” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej,  posiada numer ISSN online  2544-7068.  Poprzednio, dla edycji papierowej, pismo posiadało sygnaturę ISSN-1429-2939.

Misją czasopisma jest popularyzacja wiedzy z zakresu stabilności polskiego i zagranicznych systemów finansowych, a w szczególności rozwiązań regulacyjnych i ich konsekwencji, systemów gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i firm inwestycyjnych,  działalności innych podmiotów rynku finansowego oraz zachowań ich klientów, a przede wszystkim promowanie oryginalnych wyników badań o funkcjonowaniu systemów finansowych.

Artykuły publikowane w „Bezpiecznym Banku” są recenzowane.

Redakcja płaci tylko za artykuły zamówione.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” można otrzymać 40 punktów.

„Bezpieczny Bank” jest indeksowany w bazach: BazEkon, CEJSH, ICI Journal Master List.

Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons – CC BY NC 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0)

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny w składzie:

 • prof. Jan Szambelańczyk – redaktor naczelny (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu)
 • prof. Janina Harasim (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. Ryszard Kokoszczyński (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Uniwersytet Łódzki)
 • Artur Radomski (dyrektor Biura Zarządu BFG)
 • Ewa Teleżyńska – sekretarz redakcji

Radę Programowo-Naukową czasopisma tworzą:

 • prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. Angel Berges Lobera (Universidad Autonoma Madrid, Hiszpania)
 • prof. Paola Bongini (Uniwersytet Milano-Bicocca w Mediolanie, Włochy)
 • prof. Santiago Carbo-Valverde (Bangor University, Wielka Brytania)
 • prof. Jacek Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski, KNF)
 • prof. Marko Košak (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia)
 • dr Magdalena Kozińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. Anzhela Kuznetsova (Uniwersytet Bankowy w Kijowie, Ukraina)
 • prof. Edgar Löw (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
 • dr hab. Leszek Pawłowicz, em. prof. UG (Europejski Kongres Finansowy, Centrum Myśli Strategicznych)
 • Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich)
 • prof. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Olga Szczepańska (Narodowy Bank Polski)