Podmioty objęte systemem gwarantowania są obowiązane do utrzymywania systemów wyliczania.

System wyliczania zapewnia gotowość do sporządzania listy deponentów, pozwalającej na ich identyfikację oraz na określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków gwarantowanych, według stanu na koniec dnia.

System wyliczania w bankach

System wyliczania w kasach