Zgodnie z przyjętymi ramami przymusowej restrukturyzacji, Fundusz jest zobowiązany do ustalania, a podmioty do utrzymywania wymogu MREL, którego celem jest zapewnienie zdolności do pokrycia strat i rekapitalizacji.

W dniu 15 września 2021 r. w życie weszła ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598), w wyniku której do polskiego porządku prawnego zaimplementowano zmiany w zakresie dyrektywy BRR stanowiącej część tzw. Pakietu Bankowego.

Wspomniane akty prawne wprowadziły zmiany w zakresie zasad wyliczania i utrzymywania wymogu MREL. To z kolei spowodowało konieczność modyfikacji dotychczasowego podejścia Funduszu do wyznaczania wymogu MREL. Zmiana ta była już wcześniej sygnalizowana bankom.

Poniżej udostępniamy link do dokumentu określającego metodykę MREL stosowaną przez Fundusz po wejściu w życie nowelizacji ustawy o BFG implementującej Pakiet Bankowy. Metodyka jest zbieżna z projektem, który był zaprezentowany podmiotom na wcześniejszym etapie.

Metodyka MREL

Zwracamy uwagę, że zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MRELTREA  określone w powyższej metodyce uległy zmianie zgodnie z komunikatem Funduszu z 22 września 2022 r.