KOMUNIKAT

w sprawie obowiązku ujawnienia informacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych

Zgodnie z art. 99a ust. 6 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym[1], podmioty, nie rzadziej niż raz w roku, zamieszczają na swojej stronie internetowej, według stanu na koniec roku poprzedzającego, informacje dotyczące:

1) kwot funduszy własnych oraz zobowiązań kwalifikowalnych;

2) elementów składowych pozycji, o których mowa w pkt 1, w tym ich profilu zapadalności oraz stopnia ich uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym;

3) wymogu, o którym mowa w art. 97 i art. 98, wyrażonego zgodnie z art. 97 ust. 2b.

Obowiązek ujawniania przez podmioty informacji dotyczących funduszy własnych oraz zobowiązań kwalifikowalnych, został określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej (dalej: „rozporządzenie 2021/763”). Dedykowane formularze, które banki objęte obowiązkiem ujawnień powinny wypełnić a następnie opublikować zostały zawarte w załączniku V do rozporządzenia, a odpowiednie instrukcje dotyczące wypełnienia formularzy zostały określone w załączniku VI.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporządzenia 2021/763 publikacja ujawnianych informacji ma miejsce w tym samym dniu, w którym instytucje publikują swoje sprawozdania finansowe za odnośny okres, lub jak najszybciej po upływie tego terminu.

[1] Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253, z późn. zm.)