1. Czym jest resolution zakładów ubezpieczeń?

Resolution jest mechanizmem pozwalającym uniknąć niekontrolowanej upadłości podmiotu oraz jej negatywnego wpływu na gospodarkę, system finansowy i społeczeństwo. Resolution pozwala na uzdrowienie podmiotu znajdującego się w złej sytuacji finansowej lub na jego uporządkowane wyjście z rynku. Ratowanie podmiotu nie powinno wiązać się z wykorzystaniem pieniędzy podatników, stąd państwa członkowskie UE powołują krajowe organy resolution, tj. organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

*UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Od 2021 r. w Unii Europejskiej (UE) trwają prace nad stworzeniem ram zarządzania kryzysowego dla zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji. Propozycja regulacji została przedstawiona przez Komisję Europejską 20 grudnia 2022 r. przedstawiciele państw członkowskich Rady Unii Europejskiej uzgodnili mandat negocjacyjny w sprawie propozycji dyrektywy w tym zakresie uprawniający do dalszych prac nad tym aktem prawnym.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/20/council-agrees-position-on-establishing-a-framework-for-the-recovery-and-resolution-of-insurance-and-reinsurance-undertakings-irrd/

26 lipca 2023 r. została opublikowana treść dyrektywy w wersji Parlamentu Europejskiego:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0251_PL.html

Resolution w sektorze ubezpieczeń – stan obecny

W Polsce mandat do pełnienia funkcji organu resolution dla rynku ubezpieczeń otrzymał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Mandatu udzielił Komitet Stabilności Finansowej na posiedzeniu w grudniu 2021 r.

IRRD a BRRD – specyfika rynku ubezpieczeń