Fundusz został wyznaczony do pełnienia funkcji organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla CCP z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 258b ust. 1 ustawy o BFG).

Jedynym CCP posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest izba rozliczeniowa KDPW_CCP S.A.

Fundusz wykonuje zadania organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP (organu resolution) wynikające z rozporządzenia nr 2021/23, w tym następujące zadania bieżące:

  • opiniowanie aktualizacji planu naprawy CCP,
  • opracowanie planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, coroczne przeglądy i, w stosownych przypadkach, aktualizacja planu,
  • ocena możliwości przeprowadzania skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP (Resolvability Assessment),
  • uczestnictwo w ESMA Resolution Committee,
  • ustanowienie kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zarządzanie pracami kolegium, w tym przewodniczenie mu oraz zapewnienie współpracy i koordynacji działań członków kolegium.

Kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz innym odpowiednim organom ramy umożliwiające realizację następujących zadań:

  • wymianę informacji istotnych dla sporządzania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym dla uwzględnienia systemowego wpływu realizacji takiego planu, dla stosowania środków przygotowawczych i zapobiegawczych oraz dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;
  • sporządzanie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 2021/23;
  • ocenę możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP zgodnie z art. 15 rozporządzenia nr 2021/23;
  • identyfikowanie, ograniczanie i usuwanie przeszkód w możliwym przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 2021/23;
  • koordynację informowania opinii publicznej o planach i strategiach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.