W Dzienniku Ustaw z dnia 10 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajową Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (dalej: „rozporządzenie”), (Dz.U. z 2017 r. poz. 514). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 11 marca 2017 r.

Banki, oddziały banków zagranicznych i firmy inwestycyjne przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, po raz pierwszy, informacje sporządzone w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca, tj. do 5 kwietnia według stanu na 31 marca 2017 r.

Ponownie powyższe informacje są przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu cyklicznie w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Informacje te są również przekazywane w przypadku, gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej poziomu wskazanego w § 4 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji informacja sporządzona w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekazywana jest w następnym dniu roboczym.

Banki zrzeszające, Kasa Krajowa przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu po raz pierwszy informacje sporządzone w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca tj. do 5 kwietnia według stanu na 31 marca 2017 r.

Ponownie powyższe informacje są przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu cyklicznie w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Informacje te są również przekazywane w przypadku, gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej poziomu wskazanego w § 4 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji informacja sporządzona w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia przekazywana jest w następnym dniu roboczym.

Mając na uwadze konieczność przygotowania się podmiotów do nowych obowiązków związanych z przekazywaniem do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji w formacie xml – udostępniamy poniżej schematy xsd, niezbędne do sporządzania informacji w zakresie i według wzorów określonych w załącznikach do  rozporządzenia.

Od dnia 1 lipca 2019 roku włącznie zmieniają się schematy xsd do sporządzania załączników w formacie xml z ROZP MRIF_304_11, modyfikacja schematów xsd DRF1 i DRF2 ułatwia przekazywanie informacji w sytuacji występowania dla jednego rodzaju funduszu (fundusz gwarancyjny, fundusz przymusowej restrukturyzacji) aktywów o różnych kodach ISIN lub rodzajach (dla bonów NBP). W nowej wersji schematów nie występuje plik zbiorczy.

Nowe schematy xsd są dostępne pod poniższymi linkami:

Metryczka – schemat xsd wspólny dla wszystkich podmiotów i załączników

Dla banków / firm inwestycyjnych / oddziałów banków zagranicznych

Dla banków zrzeszających – za zrzeszone banki spółdzielcze

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – za SKOK-i

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019 r. poprawnie weryfikowane na portalu BFG STP będą jedynie przesyłki do ROZP MRIF_304_11 zawierające pliki xml sporządzone zgodnie z nowymi schematami xsd. Dotyczyć to będzie informacji sporządzonych według stanu na czerwiec 2019 r., jak i również korekt informacji sporządzanych za wcześniejsze okresy sprawozdawcze.

Wprowadzone zmiany w schematach xsd:

  • Na daną datę sprawozdawczą należy przysłać jedno sprawozdanie, zawierające informacje o wysokości zobowiązań do zapłaty na raportowane fundusze (fundusz gwarancyjny, fundusz przymusowej restrukturyzacji). Zgodnie z obowiązującymi dotychczas schematami xsd do BFG przekazywane były dwa oddzielne pliki w sytuacji utrzymywania przez podmiot zobowiązań do zapłaty na oba fundusze.
  • Do schematu xsd zostało wprowadzone pole „Korekta”. Podmiot wysyłając pierwszy raz sprawozdanie wpisuje w polu „Korekta” wartość 0. W sytuacji uzyskania przez przesyłkę statusu „Przesyłka błędnie zweryfikowana technicznie”, ponowne przesłanie tej przesyłki nie wymaga korygowania wartości w polu „Korekta”, tj. w polu „Korekta” pozostaje wartość 0. Jeśli bank chce przesłać korektę merytoryczną sprawozdania, w polu „Korekta” musi znaleźć się liczba większa od 0. Nie jest konieczne zachowanie ciągłej numeracji dla kolejnych korekt, nie jest konieczne wpisywanie różnych liczb dla kolejnych korekt, natomiast dla przejrzystości procesu rekomendujemy wstawianie w tym polu różnych wartości w celu znakowania przesyłanych kolejnych korekt np. 1,2,3…W sytuacji błędnego wypełnienia pola „Korekta” przesyłka otrzymuje na portalu BFG STP status „Przesyłka błędnie zweryfikowana merytorycznie”. Ponowne przesłanie tej przesyłki z poprawionym polem „Korekta” wymaga wpisania w tym polu liczby większej od 0.
  • W przypadku przesłania w sprawozdaniu wyłącznie danych dotyczących jednego funduszu i wobec potrzeby dosłania danych dla drugiego funduszu, należy zachować formę korekty sprawozdania (tj. wypełnić pole „Korekta”). Przesyłana korekta sprawozdania musi w takim wypadku zawierać także dane dot. funduszu przesłane już w sprawozdaniu pierwotnym.