W Dzienniku Ustaw z dnia 10 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajową Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (dalej: „rozporządzenie”), (Dz.U. z 2017 r. poz. 514). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 11 marca 2017 r.

Banki, oddziały banków zagranicznych i firmy inwestycyjne przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, po raz pierwszy, informacje sporządzone w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca, tj. do 5 kwietnia według stanu na 31 marca 2017 r.

Ponownie powyższe informacje są przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu cyklicznie w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Informacje te są również przekazywane w przypadku, gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej poziomu wskazanego w § 4 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji informacja sporządzona w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekazywana jest w następnym dniu roboczym.

Banki zrzeszające, Kasa Krajowa przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu po raz pierwszy informacje sporządzone w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca tj. do 5 kwietnia według stanu na 31 marca 2017 r.

Ponownie powyższe informacje są przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu cyklicznie w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Informacje te są również przekazywane w przypadku, gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej poziomu wskazanego w § 4 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji informacja sporządzona w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia przekazywana jest w następnym dniu roboczym.

Mając na uwadze konieczność przygotowania się podmiotów do nowych obowiązków związanych z przekazywaniem do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji w formacie xml – udostępniamy poniżej schematy xsd, niezbędne do sporządzania informacji w zakresie i według wzorów określonych w załącznikach do  rozporządzenia.

Plik xml, zawierający sprawozdanie (sprawozdania) powinien mieć strukturę zgodną z plikiem zbiorczym, znajdującym się w tym samym katalogu co załączniki.

Od dnia 1 maja 2019 r. włącznie zmieniają się schematy xsd do sporządzania załączników w formacie xml z ROZP MRIF_304_11.

Nowe schematy xsd są dostępne pod poniższymi linkami:

Metryczka – schemat xsd wspólny dla wszystkich podmiotów i załączników

Dla banków

Dla banków zrzeszających – za zrzeszone banki spółdzielcze

 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – za SKOK-i

W związku z powyższym, od dnia 1 maja 2019 r. poprawnie weryfikowane na portalu BFG STP będą jedynie przesyłki do ROZP MRIF_304_11 zawierające pliki xml sporządzone zgodnie z nowymi schematami xsd. Dotyczyć to będzie informacji sporządzonych według stanu na kwiecień 2019 r., jak i również korekt informacji sporządzanych za wcześniejsze okresy sprawozdawcze.

Wprowadzone zmiany w schematach xsd:

  • Na daną datę sprawozdawczą należy przysłać jedno sprawozdanie, zawierające informacje o wysokości zobowiązań do zapłaty na raportowane fundusze (fundusz gwarancyjny, fundusz przymusowej restrukturyzacji). Zgodnie z obowiązującymi dotychczas schematami xsd do BFG przekazywane były dwa oddzielne pliki w sytuacji utrzymywania przez podmiot zobowiązań do zapłaty na oba fundusze.
  • Do schematu xsd zostało wprowadzone pole „Korekta”, które pozostaje puste w przypadku przekazywania  pierwszego sprawozdania na daną datę sprawozdawczą i jest wypełniane wartością większą od zera w przypadku przekazywania uzupełnień lub poprawek do przekazanego już sprawozdania (dla przejrzystości procesu można wstawiać w tym polu różne wartości w celu znakowania przesyłanych kolejnych korekt np. 1, 2, 3…).
  • W przypadku przesłania w sprawozdaniu wyłącznie danych dotyczących jednego funduszu i wobec potrzeby dosłania danych dla drugiego funduszu, należy zachować formę korekty sprawozdania (tj. wypełnić pole „Korekta”). Przesyłana korekta sprawozdania musi w takim wypadku zawierać także dane dot. funduszu przesłane już w sprawozdaniu pierwotnym.