Pod adresem https://portal.bfg.pl/Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BFG”) udostępnia kanał teletransmisji – Portal BFG (system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Intranet dla przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą) w celu umożliwienia przekazywania BFG wymaganych informacji w formie dokumentu elektronicznego.

Za pośrednictwem Portalu BFG przekazywane są do BFG informacje na podstawie:

  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1299) w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową  (Dz.U. z dnia 25 lutego 2022 r. poz. 471);
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2021 r poz. 1124) (Dz. U. poz. 996);
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1172) w sprawie rejestru instrumentów finansowych;
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. . (Dz. U. poz. 1710) w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji;
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2021 r., poz. 2325);
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej.

Zasady przekazywania informacji

Zasady przekazywania informacji BFG są określone w rozporządzeniu MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, rozporządzeniu MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, rozporządzeniu MRiF z art. 87 ustawy o BFG, rozporządzeniu MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG, rozporządzeniu MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG oraz w rozporządzeniu MF z art.99a ust. 11 ustawy o BFG.

Załącznik nr 8 do rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, § 9 rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiF z art. 87 ustawy o BFG, załącznik nr 3 do rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG, załącznik nr 3 do rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG oraz § 3 rozporządzenia MF z art. 99a ust. 11 ustawy o BFG określają sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji do BFG.

Wszystkie przekazywane informacje muszą być szyfrowane.

Zgłoszenie osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji

Podmioty mające przekazywać BFG kanałem teletransmisji informacje wyznaczają osobę lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji BFG przez złożenie, w formie papierowej, zgłoszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, załącznik nr 2 do rozporządzenia MRiF z art. 87 ustawy o BFG, załącznik nr 2 do rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG.

Pod adresem https://portal.bfg.pl/pre_registration jest udostępniony formularz do wypełnienia, na podstawie którego generowane jest zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji (Zgłoszenie administratora podmiotu). Po wypełnieniu formularza, na adres poczty elektronicznej osoby ubiegającej się o status administratora podmiotu, zostanie wysłany e-mail, do którego załącznikiem jest wygenerowane zgłoszenie administratora podmiotu – należy je następnie wydrukować oraz przesłać w formie papierowej do Funduszu. Przekazane do Funduszu Zgłoszenie administratora podmiotu powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Zmiana osoby (osób) upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych, wskazanych w zgłoszeniu, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.

Osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji pełnią funkcje Administratora podmiotu i mają także uprawnienia użytkownika Portalu BFG.

Wyznaczona przez podmiot osoba lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji (tj. Administrator podmiotu), na podstawie jednego z wskazanych powyżej rozporządzeń, pełnią funkcje Administratora podmiotu również dla kolejnych rozporządzeń. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania informacji kanałem teletransmisji są udostępnione poniżej (pliki do pobrania).

W zestawie plików do pobrania opublikowano również „Instrukcję korzystania z Portalu BFG  dla administratora podmiotu”, „Instrukcję korzystania z Portalu BFG dla użytkownika kanału teletransmisji”, „Zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu” oraz „Zestawienie informacji przekazywanych przez podmioty do Funduszu za pośrednictwem kanału teletransmisji”.

Kontakt w sprawie kanału teletransmisji

tel. 663-546-154, 22 583 09 46, 22 583 09 67

dane@bfg.pl