Teksty aktów prawnych zamieszczone na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mają charakter informacyjny i pomocniczy. Nie stanowią one źródła prawa. Źródłem prawa są akty opublikowane w organach promulgacyjnych.

Ustawa o BFG i statut Funduszu

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 487)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1865) (tekst jednolity)

 

Dyrektywy i rozporządzenia delegowane

Dyrektywa 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

Dyrektywa 2014/59/UE ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

Dyrektywa 2017/2399 zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

 

Rozporządzenia i inne ustawy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny akt jednorazowy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów finansowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych w oparciu o ryzyko

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (uchylona)

 

Uchwały Rady BFG

Uchwała Rady BFG nr 51/2022 – w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych

Uchwała Rady BFG nr 50/2022 – w sprawie obniżenia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach oraz określenia nowej łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2022 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty

Uchwała Rady BFG nr 23/2022 – zasady określania docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach

Uchwała Rady BFG nr 6/2023 – łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na rok 2023

Uchwała Rady BFG nr 5/2023 – łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na rok 2023

Uchwała Rady BFG nr 4/2023 – łączna kwota składek na fundusz gwarancyjny kas na rok 2023

Uchwała Rady BFG nr 3/2023 – w sprawie niepobierania składek na fundusz gwarancyjny banków za 2023 r

Uchwała Rady BFG nr 45/2023 – wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2024

Uchwała Rady BFG nr 4/2024 – w sprawie niepobierania składek na fundusz gwarancyjny banków za 2024 r

Uchwała Rady BFG nr 5/2024 – łączna kwota składek na fundusz gwarancyjny kas na rok 2024

Uchwała Rady BFG nr 6/2024 – łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na rok 2024

Uchwała Rady BFG nr 7/2024 – łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na rok 2024