Aktualne zasady finansowania systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, określone w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680, 1177, 1535, 1598 i 1666), obowiązują od 2017 r.

Fundusz gwarancyjny banków zasilają składki wnoszone kwartalnie przez banki, a fundusz gwarancyjny kas – składki wnoszone kwartalnie przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo‑kredytowe.

Natomiast fundusz przymusowej restrukturyzacji banków zasilają składki wnoszone raz w roku przez banki i firmy inwestycyjne, a fundusz przymusowej restrukturyzacji kas – odpowiednio przez kasy.

Uchwały Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące wysokości łącznych kwot składek na 2023 r. znajdują się we wpisie Wysokość łącznych kwot składek na 2024 r.