Ogólne cele resolution wobec zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji to:

Resolution jest stosowane gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji nie jest w stanie samodzielnie lub z pomocą organu nadzoru poprawić swojej sytuacji finansowej, a jego upadłość prowadziłaby do nadmiernych negatywnych skutków społecznych i finansowych (zagrożenie dla interesu publicznego). Aby ocenić wpływ ewentualnej nieuporządkowanej upadłości ubezpieczyciela na otoczenie pod uwagę powinny zostać wzięte takie czynniki jak np.:

  • wielkość ubezpieczyciela,
  • liczba klientów,
  • rodzaje oferowanych ubezpieczeń,
  • powiązania ubezpieczyciela z systemem finansowym,
  • znaczenie dla gospodarki lub rynku lokalnego,
  • to czy i jak szybko uda się zastąpić świadczone przez niego funkcje krytyczne.