Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) informuje, że w bieżącym roku określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego, nie ulega zmianie i zostaje utrzymana na poziomie 60 mln zł. Jednocześnie Fundusz rezygnuje z corocznej indeksacji ww. wartości referencyjnej, a w przypadku ewentualnych zmian, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamieszczając stosowny komunikat na stronie internetowej

Model Identyfikacji Funkcji Krytycznych powstał w związku z potrzebą ujednolicenia oraz doprecyzowania metodologii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określania w planach przymusowej restrukturyzacji funkcji krytycznych realizowanych przez banki z siedzibą na terytorium RP.

Model ma ułatwiać Funduszowi określanie funkcji krytycznych w bankach krajowych.

Załączony poniżej plik stanowi wyciąg z Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych.