Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) informuje, że w 2023 r., określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego, nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie 80 mln zł.

Model Identyfikacji Funkcji Krytycznych powstał w związku z potrzebą ujednolicenia oraz doprecyzowania metodologii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określania w planach przymusowej restrukturyzacji funkcji krytycznych realizowanych przez banki z siedzibą na terytorium RP.

Model ma ułatwiać Funduszowi określanie funkcji krytycznych w bankach krajowych.

Załączony poniżej plik stanowi wyciąg z Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych.