W niektórych wypadkach, ze względu na skalę i profil, lub wydzielenie jej części lub ze względu na powiązania wewnętrzne w podmiocie, znalezienie nabywcy całości działalności może okazać się niemożliwe. W takiej sytuacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć część zobowiązań zagrożonego podmiotu lub zamienić je na akcje (lub udziały) w celu pokrycia strat i odbudowy funduszy własnych. Dokonując umorzenia lub konwersji zobowiązań Fundusz musi przestrzegać hierarchii zaspokajania wierzytelności określonej w ustawie Prawo upadłościowe.

Fundusz powinien stosować ten instrument tylko, gdy istnieje realna szansa na przywrócenie długoterminowej stabilności finansowej podmiotu w restrukturyzacji.

Po dokonaniu umorzenia lub konwersji zobowiązań podmiot pozostaje przez jakiś czas pod kontrolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który nadzoruje jego reorganizację mającą na celu trwałe usunięcie problemów, które doprowadziły do powstania strat.

Ustawa o BFG systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, tak samo jak dyrektywa unijna, wyklucza możliwość umorzenia lub konwersji środków gwarantowanych. Zamiast nich stratami z tytułu pokrycia straty obciążany jest odpowiedni fundusz gwarancyjny utworzony w BFG.

schemat umorzenia lub konwersji zobowiązań