Opłaty wnoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki i firmy inwestycyjne

1. Opłaty do 2016 r.

Do 2016 r. opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („Fundusz”) były naliczane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (uchylonej z dniem 9 października 2016 r., „ustawa o BFG z 1994 r.”).

Banki objęte systemem gwarantowania wnosiły:
1. Obowiązkowe opłaty roczne zasilające fundusz pomocowy
2. Opłaty ostrożnościowe zasilające fundusz stabilizacyjny – pobierane od 2013 r.

Podstawę naliczania obu opłat stanowiła:

  • w latach 2010-2015: kwota odpowiadająca 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie – Prawo bankowe, obliczona przez bank według zasad określonych na podstawie przepisów tej ustawy,
  • w 2016 r.: łączna kwota ekspozycji na ryzyko[1].

2. Składki od 2017 r.

W związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych[2] przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.) („ustawa o BFG”), zmianom uległy zasady finansowania Funduszu.
Wnoszone przez banki opłaty obowiązkowe zostały od 2017 r. zastąpione składkami na fundusz gwarancyjny banków, a opłaty ostrożnościowe składkami na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Obowiązkiem wnoszenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków objęte zostały również firmy inwestycyjne podlegające ustawie o BFG.

2.1.Składki na fundusz gwarancyjny banków

Składki na fundusz gwarancyjny banków są wnoszone kwartalnie. Kwoty składek należnych od poszczególnych banków w danym kwartale są wyznaczane w oparciu o łączne kwoty składek, które zgodnie z ustawą o BFG są określane corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały. W każdym kwartale podziałowi pomiędzy banki podlega jedna czwarta łącznych kwot składek na dany rok.

Zasady wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków.

2.2. Składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

Składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków są wnoszone rocznie. Kwoty składek należnych od poszczególnych banków i firm inwestycyjnych w danym roku są wyznaczane w oparciu o łączne kwoty składek, które zgodnie z ustawą o BFG są określane corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały.

Zasady wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

Opłaty/składki banków i firm inwestycyjnych na rzecz BFG w mln zł*
Rok Opłata roczna na fundusz pomocowy Składka na fundusz gwarancyjny banków Opłata ostrożnościowa na fundusz stabilizacyjny Składka
na fundusz przymusowej restrukturyzacji
Razem
2010 301 301
2011 733 733
2012 829 829
2013 867 79 946
2014 877 324 1 201
2015 1 786 472 2 258
2016 1 151 385 691 2 227
2017 915 1 182 2 097
2018 1 240 960 2 200
2019 791 2 000 2 791
2020 1 575 1 600 3 175
2021 1 000 1 230 2 230
2022 502** 1 693 2 195
2023 1 455 1 455
2024 1 563 1 563
Razem 6 544 6408 1 567 11 683 26 201

Uwaga:
* Dane do 2016 r. obejmują kwoty wpłacone, ustalone na podstawie stawki opłaty ustalanej przez Radę Funduszu i poziomu podstawy opłaty. Począwszy od 2017 r. podane są łączne kwoty składek ustalone uchwałą Rady Funduszu.
** Nowa łączna kwota składek na 2022 r. określona przez Radę BFG w dniu 26 października 2022 r. w związku z obniżeniem docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach z 2,6% do 1,6%. Łączna kwota składek określona w dniu 22 lutego 2022 r. wynosiła 2 008 mln zł.

 

Opłaty wnoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez kasy 

1. Opłaty w latach 2013-2016

W latach 2013-2016 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe („kasy”) wnosiły obowiązkowe opłaty roczne na fundusz gwarancyjny kas, które były naliczane na podstawie przepisów ustawa o BFG z 1994 r.
Podstawą naliczania opłat była wartość aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych.

2. Składki od 2017 r.

Ustawa o BFG wprowadziła od 2017 r. nowe zasady finansowania Funduszu:

  • utrzymano obowiązek wnoszenia składek na rzecz funduszu gwarancyjnego kas,
  • nałożono na kasy nowy obowiązek wnoszenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas.

2.1.Składki na fundusz gwarancyjny kas

Składki na fundusz gwarancyjny kas są wnoszone kwartalnie. Kwoty składek należnych od poszczególnych kas w danym kwartale są wyznaczane w oparciu o łączne kwoty składek, które zgodnie z ustawą o BFG są określane corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały. W każdym kwartale podziałowi pomiędzy kasy podlega jedna czwarta łącznych kwot składek na dany rok.

Zasady wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas.

2.2.Składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas

Składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas są wnoszone rocznie. Kwoty składek należnych od poszczególnych kas w danym roku są wyznaczane w oparciu o łączne kwoty składek, które zgodnie z ustawą o BFG są określane corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały.

Zasady wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas.

Opłaty/składki kas na rzecz BFG w tys. zł*
Rok Składka na fundusz gwarancyjny kas Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas Razem
2013 3 717 3 717
2014 16 641 16 641
2015 41 810 41 810
2016 35 893 35 893
2017 34 000 1 350 35 350
2018 30 300 1 090 31 390
2019 28 100 971 29 071
2020 27 000 910 27 910
2021 13 500 1 000 14 500
2022 18 100 1 680 19 780
2023 21 800 1 170 22 970
2024 23 000 10 23 010
Razem 293 861 8 181 302 042

Uwaga:
* Dane do 2016 r. obejmują kwoty wpłacone, ustalone na podstawie stawki opłaty ustalanej przez Radę Funduszu i poziomu podstawy opłaty. Począwszy od 2017 r. podane są łączne kwoty składek ustalone uchwałą Rady Funduszu.


[1] Określona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), obliczona według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia i ustawy – Prawo bankowe (zmiana podstawy wprowadzona przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym).

[2] Dyrektywy:

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 149),
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, z późn. zm.)