W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lipca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1299) (dalej: rozporządzenie z 9 lipca 2019 r. ). Rozporządzenie z 9 lipca 2019 r. weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 13 lipca 2019 r.

Straciło moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 470) (dalej: rozporządzenie uchylone).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w rozporządzeniu z 9 lipca 2019 r. w odniesieniu do rozporządzenia uchylonego są następujące:

 • rozporządzenie z 9 lipca 2019 r. utrzymuje obowiązki informacyjne w zakresie tożsamym z rozporządzeniem uchylonym dla: banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, oddziałów banków zagranicznych oraz podmiotów w rozumieniu art. 64 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730). Zakres informacji jest zróżnicowany w zależności od rodzaju podmiotu;
 • w związku z koniecznością utrzymania obowiązków informacyjnych banków hipotecznych w zakresie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, obok pojęcia banków wprowadzono pojęcie „banków hipotecznych”;
 • banki hipoteczne są zobowiązane do przekazywania informacji zgodnie z wzorami nr 1 załączników: nr 2 „Informacje banku/banku hipotecznego do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego”, nr 3 „Informacja banku/banku hipotecznego dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych” i nr 6 „Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na ….. rok”;
 • wprowadzono nowe brzmienie definicji zobowiązań kwalifikowalnych. Informacje o zobowiązaniach kwalifikowalnych są przekazywane przez banki, banki hipoteczne i firmy inwestycyjne zgodnie z odpowiednimi wzorami załącznika nr 2. Zmiana definicji zobowiązań kwalifikowalnych jest wywołana zmianą przepisów unijnych, do których odwołują się przepisy rozporządzenia. Informacje o zobowiązaniach kwalifikowalnych, wykazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia uchylonego, były obliczane na bazie jednostkowej, zgodnie z załącznikiem V „Struktura zobowiązań” do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 181 z 06.07.2016, str. 1), (dalej: rozporządzenie (UE) 2016/1066). Rozporządzenie (UE) 2016/1066 zostało uchylone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 07.11.2018, str. 1) (dalej: rozporządzenie (UE) 2018/1624). W związku z powyższym, w rozporządzeniu z 9 lipca 2019 r., odesłania do uchylonego rozporządzenia (UE) 2016/1066 zostały zastąpione odesłaniami do rozporządzenia (UE) 2018/1624, tj. informacje określone w załączniku V rozporządzenia (UE) 2016/1066 zastąpiono szablonem Z 02.00 załącznika I rozporządzenia (UE) 2018/1064;
 • wprowadzono inne zmiany o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, w tym ze względu na zmiany wprowadzone w innych ustawach obejmujących elektroniczną sprawozdawczość rachunkową czy pojęcie dnia wolnego od pracy na gruncie prawa administracyjnego.

Wzory tabel w załącznikach oraz schematy xsd do rozporządzenia z 9 lipca 2019 r. w porównaniu z rozporządzeniem uchylonym nie ulegają zmianie.

W § 39 rozporządzenia z 9 lipca 2019 r. uregulowano zasady sporządzania i przekazywania informacji w okresie przejściowym:

 • § 39 ust. 1 – utrzymano obowiązek sporządzania i przekazywania informacji według stanu na dzień przypadający przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z 9 lipca 2019 r., według przepisów dotychczasowych, z wyjątkami określonymi w ust. 2-4;
 • § 39 ust. 2 – wprowadzono przepisy określające sposób sporządzania i przekazywania informacji, o których mowa § 7 ust. 1, według stanu na 31 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem nowych zasad wyliczenia zobowiązań kwalifikowalnych. „Informacje do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego” są sporządzane przez:
 1. banki i banki hipoteczne – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.,
 2. banki zrzeszające – w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.,
 3. firmy inwestycyjne – w zakresie i według wzoru 6 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.,
 4. zrzeszone banki spółdzielcze – w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane właściwym bankom zrzeszającym w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.;
 • § 39 ust. 3 – wprowadzono przepisy określające sposób sporządzania informacji, o których mowa § 7 ust. 1 „Informacje do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego” według stanu na koniec roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym, z uwzględnieniem nowych zasad wyliczenia zobowiązań kwalifikowalnych;
 • § 39 ust. 4 – uregulowano obowiązek przekazywania przez banki hipoteczne informacji, o których mowa w § 14 ust. 1 „Informacje o korzystaniu albo niekorzystaniu z nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych według stanu na 31 grudnia 2018 r. albo na koniec ostatniego roku obrotowego (wzór 1 załącznik 3). W przypadku, gdy banki hipoteczne przekazały dane i informacje, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., według dotychczasowych przepisów, wówczas nie są zobowiązane do ponownego przekazywania tych samych danych i informacji;
 • § 39 ust. 5 – wprowadzono obowiązek sporządzania i przekazywania informacji według stanu na dzień przypadający w dniu wejścia w życie rozporządzenia lub po tym dniu według przepisów rozporządzenia z 9 lipca 2019 r.

Kontakt w sprawie Rozporządzenia

tel. 22 58 30 946

Plik xml, zawierający sprawozdanie (sprawozdania) powinien mieć strukturę zgodną z plikiem zbiorczym, znajdującym się w tym samym katalogu co załączniki, odpowiednio:

 • Bank i bank hipoteczny – ZBK.xsd
 • Bank zrzeszający – ZBS.xsd
 • Oddział banku zagranicznego – ZBZ.xsd
 • SKOK – ZKS.xsd
 • Krajowa SKOK – ZKK.xsd
 • Firma inwestycyjna – ZFI.xsd

Metryczka – schemat xsd wspólny dla wszystkich podmiotów i załączników

Bank i bank hipoteczny

Bank zrzeszający – za zrzeszone banki spółdzielcze

Oddział banku zagranicznego

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – za SKOK-i

Firma inwestycyjna