Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wprowadzając do polskiego systemu prawnego zasady przeprowadzania procesów przymusowej restrukturyzacji, nakłada na kasy nowy obowiązek wnoszenia raz w roku składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, który docelowo powinien do dnia 31 grudnia 2034 r. osiągnąć równowartość 0,14% kwoty środków gwarantowanych w kasach.

Wnoszenie składek

O łącznej kwocie składek, jakie powinny być wniesione na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na dany rok, decyduje Rada BFG, biorąc pod uwagę bieżący stan funduszu oraz planowaną ścieżkę dochodzenia do poziomu docelowego.

Część składki (maksymalny udział określi BFG) może być wnoszona w postaci zobowiązań do zapłaty, czyli bezwarunkowych zobowiązań do wniesienia w formie pieniężnej środków odpowiadających części składki wnoszonej w tej postaci. Zobowiązania te będą musiały być zabezpieczone na płynnych aktywach. Na wezwanie Funduszu aktywa powinny zostać upłynnione, a środki z nich pozyskane przekazane do BFG.

Obowiązek wniesienia składki powstaje z pierwszym dniem trzeciego kwartału, a termin wnoszenia składek zostanie określony przez Radę BFG.

Kasa realizująca zatwierdzony program postępowania naprawczego jest zwolniona z wnoszenia składek w okresie od dnia zatwierdzenia przekazanego programu postępowania naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego do dnia zakończenia realizacji tego programu.

Wyznaczanie składek

Kwota składek przypadająca na dany rok od każdej kasy będzie indywidualnie wyznaczana przez BFG i podawana do wiadomości kas do dnia 1 maja. W zależności od skali działalności kasy wysokość składki będzie ustalana ryczałtowo, lub wyliczana z uwzględnieniem:

  • podstawy naliczania, tj. sumy pasywów pomniejszonej o fundusze własne oraz o środki gwarantowane,
  • profilu ryzyka (ocenianego analogicznie, jak w przypadku składek na fundusz gwarancyjny kas).

Składki ryczałtowe nie mogą być wnoszone w formie zobowiązania do zapłaty.

Zasady wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, w tym kryteria dla ustalania stawek ryczałtowych określi rozporządzenie Ministra Finansów.

Składki według powyższych zasad będą pobierane po raz pierwszy za rok 2017.

Składki nadzwyczajne

Składki nadzwyczajne na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas

Zgodnie z art. 300 ust. 1 ustawy o BFG w przypadku gdy środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (kasy) są niewystarczające do finansowania przymusowej restrukturyzacji, Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu,
w drodze uchwały, może zobowiązać kasy do wniesienia na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas składek nadzwyczajnych w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności łącznej kwoty składek ustalonych na dany rok kalendarzowy, a w przypadku gdy łączna kwota tej składki nie jest ustalona – w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności łącznej kwoty składek wniesionych za poprzedni rok kalendarzowy.

Wysokość składek nadzwyczajnych jest ustalana zgodnie z zasadami ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 298 ust. 7 ustawy o BFG, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko (Dz.U. poz. 320).

Odraczanie składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas

Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności całości lub części składki nadzwyczajnej, jeżeli wniesienie tej składki zagroziłoby płynności lub wypłacalności kasy (art. 300 ust. 3 ustawy o BFG).

Zasady odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas zostały określone w uchwale nr 30/2017 Rady BFG. W uchwale tej określono zakres niezbędnych dokumentów i informacji wymaganych od kasy ubiegającej się o odroczenie składki nadzwyczajnej (załącznik nr 1 i nr 2).

Uchwała nr 30/2017 Rady BFG (pdf)

Załącznik nr 1 (docx)

Załącznik nr 2 (docx)

Rozpatrywanie wniosku o odroczenie terminu płatności składki nadzwyczajnej będzie dokonywane z uwzględnieniem wystąpienia ewentualnej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).