Akty prawne

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0582

Mandat negocjacyjny Rady UE w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16001-2022-INIT/en/pdf

Raport Parlamentu Europejskiego dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012:

REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of insurance and reinsurance undertakings and amending Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 and Regulations (EU) No 1094/2010 and (EU) No 648/2012 | A9-0251/2023 | European Parliament (europa.eu)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012 – tekst po trilogach, zatwierdzony przez COREPER

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5546-2024-INIT/en/pdf

Materiały gremiów międzynarodowych dot. resolution ubezpieczycieli

FSB (2014) Resolution of Insurers, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/II-Annex-2-Resolution-of-Insurers.pdf

FSB (2016) Developing Effective Resolution Strategies and Plans for Systemically Important Insurers, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Final-guidance-on-insurance-resolution-strategies.pdf

FSB (2021) Internal Interconnectedness in Resolution Planning for Insurers: Practices Paper, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P100122-2.pdf

FSB (2021) Resolution Funding for Insurers: Practices Paper, https://www.fsb.org/2022/01/resolution-funding-for-insurers-practices-paper/

FSB (2022) 2022 Resolution Report: “Completing the agenda and sustaining progress”, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P081222.pdf

FSB (2023) Identification of Critical Functions of Insurers: Practices paper, https://www.fsb.org/2023/11/identification-of-critical-functions-of-insurers-practices-paper/

IAIS (2011) Issues Paper on Resolution of Crossborder Insurance Legal Entities And Groups, https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/Issues_paper_on_resolution_of_cross-border_insurance_legal_entities_and_groups.pdf.pdf

IAIS, ICP 12 Exit from the Market and Resolution, https://www.iaisweb.org/icp-online-tool/13523-icp-12-exit-from-the-market-and-resolution/

IAIS (2021) Application Paper on Resolution Powers and Planning, https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/210623-Application-Paper-on-Resolution-Powers-and-Planning.pdf

IAIS (2023) Report on the Targeted Jurisdictional Assessment of the Implementation of the Holistic Framework Supervisory Material, https://www.iaisweb.org/uploads/2023/04/Report-on-the-TJA-of-the-Implementation-of-the-HF-Supervisory-Material.pdf

EIOPA (2022) Proposal for an Insurance Recovery and Resolution Directive: Frequently Asked Questions, https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-11/eiopa_staff_paper_-_frequently_asked_questions_about_irrd_-_2022.pdf

EIOPA (2022) A Comparison of Recovery and Resolution Frameworks in Banking and Insurance, https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-11/eiopa_staff_paper_-_a_comparison_between_irrd_and_brrd_-_2022.pdf

ESRB (2017) Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective, https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf

Resolution ubezpieczycieli w różnych krajach

UK: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1175491/Government_s_response_to_the_consultation_on_introducing_an_Insurer_Resolution_Regime.pdf

Rumunia: https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/612515a4dbd36275331685.pdf

Francja: https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/04/04/20230331_summary_first_resolution_plans_insurance.pdf

Holandia: https://www.dnb.nl/en/sector-information/resolution-and-guarantee-schemes/resolution-sector/resolution-of-insurers/#:~:text=De%20Nederlandsche%20Bank%20(DNB)%20is,is%20known%20as%20%E2%80%9Cresolution%E2%80%9D.