Domena www.bfg.pl jest serwisem internetowym („Serwis”), stanowiącym własność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 („BFG”).

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu („użytkownik”) tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe warunki.

W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na BFG obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej określonych informacji, BFG ponosi pełną odpowiedzialność za treść tych informacji.

W zakresie informacji, do publikowania których BFG nie jest zobowiązany przepisami prawa, BFG dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były prawdziwe i kompletne. BFG nie gwarantuje jednak ich poprawności i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich oraz za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji.

BFG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia.

BFG nie odpowiada za zawartość żadnych stron internetowych, do których odsyła Serwis za pomocą  linków. BFG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich oraz za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji. Ryzyko z tytułu użytkowania tych stron internetowych ponosi wyłącznie ich użytkownik.

Ilekroć w Serwisie jest mowa o „ustawie o BFG” oznacza to ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253, z późn. zm.).

BFG nie jest upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Prawa autorskie

Znak graficzny (logo) BFG umieszczone na stronie internetowej stanowi wyłączną własność BFG w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) („ustawa o prawie autorskim”). Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnionych w Serwisie wyłącznie w zakresie, tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim.

Zastrzeżenia techniczne

Nadmierne, nieuzasadnione obciążanie zasobów Serwisu BFG, spowodowane np. automatycznym pobieraniem treści, może w szczególnych przypadkach zostać potraktowane jako atak typu DoS (denial of service) i skutkować czasową blokadą IP użytkownika pobierającego dane.