Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996) nakłada na instytucje objęte zakresem podmiotowym regulacji nowe obowiązki informacyjne względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, których celem jest zapewnienie Funduszowi dostępu do danych niezbędnych do realizacji jego ustawowych zadań, w tym:

  • opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji,
  • przygotowania przymusowej restrukturyzacji,
  • dokonania niezbędnych oszacowań.

Wymogi informacyjne nakładane na podmioty w tym zakresie wynikają z art. 85, art. 86, art. 88 oraz art. 330 ust. 1 i 2 ustawy.

W celu określenia szczegółowego zakresu, formatu i trybu przekazywania danych do Funduszu. minister właściwy do spraw instytucji finansowych wyda rozporządzenia, na podstawie upoważnień zawartych w art. 87, art. 88 ust. 3 oraz art. 330 ust. 6 ustawy.

W Dzienniku Ustaw dostępne są rozporządzenia Ministra Finansów:

Dodatkowo wymogi informacyjne dla podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-d dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE względem organów przymusowej restrukturyzacji są określone w regulacyjnych standardach technicznych, opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i przyjętych w formie rozporządzeń delegowanych i rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, które stosuje się bezpośrednio.

Na stronie EUX-Lex dostępne są:

  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 181 z 6.7.2016, str. 1),
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1712 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zestaw informacji dotyczących umów finansowych, które to informacje należy uwzględnić w szczegółowym rejestrze, oraz okoliczności, w jakich należy nakładać ten wymóg (Dz. Urz. UE L 258 z 24.9.2016, str. 1).

Ponadto ustawa nakłada na podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązki informacyjne w stosunku do swoich klientów. Normy w tym zakresie zostały określone w artykułach 318 i 319 ustawy.