Uwzględniając istotne znaczenie CCP w systemie finansowym, w szczególności w celu zachowania stabilności finansowej i zminimalizowania kosztów upadłości CCP dla podatników przyjęte zostało unijne rozporządzenie nr 2021/23.

Rozporządzenie ustanawia reguły i procedury prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP. Przepisy te mają zapewnić, że CCP będą dysponować środkami, które pomogą im wyjść z trudnej sytuacji finansowej lub będą w stanie pełnić swoje główne zadania, jeśli znajdą się na progu upadłości lub będą zagrożeni upadłością, przy jednoczesnej likwidacji pozostałej działalności w ramach standardowego postępowania upadłościowego.

Cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP:

  1. Zapewnienie ciągłości funkcji krytycznych CCP, w tym terminowego rozrachunku zobowiązań CCP wobec jego członków rozliczających oraz ciągłego dostępu członków rozliczających do rachunków papierów wartościowych lub rachunków pieniężnych zapewnianych przez CCP;
  2. Zapewnienie ciągłości powiązań z innymi infrastrukturami rynku finansowego, których zakłócenie miałoby istotny negatywny wpływ na stabilność finansową w Unii lub w co najmniej jednym z jej państw członkowskich;
  3. Uniknięcie znaczących negatywnych skutków dla systemu finansowego w Unii lub w co najmniej jednym z państw członkowskich, w szczególności przez zapobieganie rozprzestrzenianiu się trudnej sytuacji finansowej na członków rozliczających CCP, ich klientów lub szeroko rozumiany system finansowy;
  4. Ochrona środków publicznych przez ograniczenie do minimum korzystania z nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego i potencjalnego ryzyka strat dla podatników.