Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi aktywną działalność na arenie międzynarodowej.

Fundusz jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających instytucje gwarantowania depozytów na poziomie europejskim (tj. Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów – EFDI) oraz światowym (tj. Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów – IADI). Służą one wymianie doświadczeń między stowarzyszonymi krajami. Wspólnie podejmowane działania pozwalają na ujednolicenie regulacji i zwiększenie ich efektywności.

W ramach działalności międzynarodowej Fundusz analizuje jak działają systemy gwarantowania depozytów w innych krajach. W szczególności dotyczy to państw, w których posiadają swoją siedzibę instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważną częścią działalności międzynarodowej są także umowy bilateralne. Regulują one zasady współpracy dwustronnej i wymiany informacji.