Odzyskiwanie części depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty w części niegwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowią nadal wierzytelność deponenta odpowiednio do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Po ogłoszeniu upadłości banku/kasy kwota ta może zostać odzyskana w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku/kasy.

Termin wypłaty środków gwarantowanych

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Powyższy termin nie obowiązuje dla wypłat środków gwarantowanych prowadzonych w przypadkach gdy:

  • istnieją uzasadnione wątpliwości co do danych deponenta lub jego uprawnienia do otrzymania środków gwarantowanych,
  • środki gwarantowane są przedmiotem sporu sądowego,
  • środki gwarantowane wynikają z umowy rachunku IKE, IKZE lub OIPE,
  • wypłata środków gwarantowanych dokonywana jest ponad limit równowartości w złotych 100 000 euro (szczególne przypadki),
  • wypłaty dokonywane są deponentom oddziału banku, który to oddział ulokowany jest poza Polską.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Miejsce odbioru środków gwarantowanych

Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny (w przypadku banku) / zarządcę komisarycznego (w przypadku kasy) lub podmiot, z którym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Fundusz. Po tym terminie wypłaty są dokonywane bezpośrednio przez Fundusz do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji.

Waluta, w jakiej wypłacane są środki gwarantowane

Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych będzie dokonywana w złotych.