a. Zagrożenie upadłością

Resolution może być uruchomione gdy podmiot upada lub jest zagrożony upadłością. To zagrożenie powstaje na bazie analiz zarówno nadzoru jak i organu resolution. Przesłankami upadłości mogą być:

  1. Niespełnianie wymogów kapitałowych przez podmiot
  2. Niewywiązywanie się przez podmiot z wymogów prawnych w sposób uzasadniający cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności
  3. Prawdopodobieństwo niespłacania przez podmiot długów lub zobowiązań w najbliższej przyszłości
  4. Wymaganie przez podmiot nadzwyczajnej pomocy publicznej

b. Interes publiczny

Podstawową przesłanką do uruchomienia resolution jest ocena interesu publicznego. Projekt IRRD przewiduje, że działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji leży w interesie publicznym, jeżeli działanie to jest konieczne do osiągnięcia co najmniej jednego z celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest proporcjonalne względem tych celów, a przeprowadzenie likwidacji instytucji w ramach standardowego postępowania upadłościowego nie umożliwiłoby osiągnięcia tych celów w takim samym stopniu.

IRRD definiuje cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w sposób następujący:

  • ochrona ubezpieczających, osób uprawnionych i osób występujących z roszczeniem;
  • utrzymywanie stabilności finansowej, w szczególności przez zapobieganie efektowi domina oraz przez utrzymanie dyscypliny rynkowej;
  • zapewnienie ciągłości funkcji krytycznych;
  • ochrona finansów publicznych przez ograniczenie do minimum korzystania z nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego.

Jeśli chociaż jeden z powyższych celów nie jest realizowany w ramach upadłości, a może zostać zrealizowany dzięki resolution, jest to przesłanka do uruchomienia tej procedury.

Ocena interesu publicznego

c. Wyczerpanie działań nadzorczych w stosunku do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji o statusie FOLTF (failing or likely to fail)