KOMUNIKAT
w sprawie obowiązku raportowania i podawania do wiadomości publicznej
informacji w zakresie wymogu MREL

W celu harmonizacji sposobu przekazywania informacji na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), Komisja Europejska, działając na podstawie BRRD[1], w szczególności jej art. 45i ust. 5 i 6, przyjęła opublikowane w dniu 12 maja 2021 r. wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej[2].

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/763 banki, w przypadku których plan przymusowej restrukturyzacji nie zakłada przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zobowiązane będą do przekazania Funduszowi formularzy sprawozdawczych po raz pierwszy do dnia 30 września 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Obowiązek podawania  do wiadomości publicznej informacji w zakresie wymogu MREL wchodzi w życie łącznie z terminem na spełnienie docelowego wymogu MREL/TLAC.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/763

Art. 99a ust. 11 ustawy z dnia 8 lipca o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1598) przyznaje ministrowi właściwemu ds. instytucji finansowych upoważnienie do wydania krajowego rozporządzenia określającego sposób i tryb przekazywania przez podmioty informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych. Rozporządzenie będzie precyzowało sposób przekazywania do Funduszu informacji wymaganych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/763, mając na celu zapewnienie jednolitości przekazywanych informacji, uwzględniając formę prawną podmiotu oraz jego udział w systemie ochrony instytucjonalnej. W związku z nałożeniem obowiązku sprawozdawczego na mocy rozporządzenia UE 2021/763 oraz koniecznością przeprowadzenia przez Ministerstwo Finansów procedury legislacyjnej przedmiotowego krajowego rozporządzenia, Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje poniżej informacje o formacie, sposobie i trybie przekazywania informacji do Funduszu:

  1. Informacje wymagane rozporządzeniem UE 2021/763 należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem kanału teletransmisji – portalu BFG STP, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) na stronie internetowej:
    https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0
  1. Dla celów przekazywania danych sprawozdawczych w ramach rozporządzenia UE 2021/763 od dnia 1 września 2021 r. zostanie udostępniona na portalu BFG STP nowa zakładka – „ROZP MREL_TLAC_EU”.
  2. Zrzeszony bank spółdzielczy przekazuje informacje do Funduszu za pośrednictwem właściwego banku zrzeszającego.
  3. W celu zapewnienia możliwości przekazania danych sprawozdawczych, Administrator podmiotu (osoba lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji), powinien nadać uprawnienia do zakładki „ROZP MREL_TLAC_EU użytkownikom odpowiedzialnym za przekazywania danych sprawozdawczych.
  4. Przypominamy, że Administratorzy podmiotów zostali wyznaczeni na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., zastąpionego rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydanego na mocy art. 330 ust. 7 ustawy o BFG. Administratorzy podmiotów byli wyznaczani także na podstawie innych rozporządzeń, wydanych na mocy: art. 87, art. 88 ust. 3, art.  304 ust. 11, czy też art. 330 ust. 6 ustawy o BFG. Podmiot jest wówczas zwolniony z obowiązku składania do BFG zgłoszenia osoby lub osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji.
  5. Informacje na temat kanału teletransmisji, tj. portalu BFG STP, są dostępne na stronie internetowej Funduszu: https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/kanal-teletransmisji-portal-bfg-stp/
  6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: dane@bfg.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przypomina, że rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/763 zawiera precyzyjne określenie obowiązku sprawozdawczego, w tym wskazuje konkretne szablony z rozporządzenia do wypełnienia (M01.00 – M07.00). Dodatkowo, niektóre szablony zawierają osobne kolumny dedykowane wymogowi MREL oraz TLAC. Kolumny dot. wymogu TLAC wypełniają wyłącznie podmioty zobowiązane do spełnienia tego wymogu, czyli podmioty podlegające przymusowej restrukturyzacji będące częścią G-SIIs. Poniższa tabela zawierająca przegląd wymogów sprawozdawczych oparta jest na przepisach art. 3 – 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/763. Tabela ma charakter informacyjny, a jej celem jest wsparcie podmiotów w identyfikacji obowiązku sprawozdawczego.

Obowiązek sprawozdawczy (tabela)

Informacje o sposobie raportowania formularzy sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostaną opublikowane po wejściu w życie ww. rozporządzenia krajowego. Można spodziewać się, że wymagane informacje będą przekazywane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu BFG STP, w formacie XML, przy użyciu schematów xsd opracowanych przez Fundusz.

Informacje o postępach prac nad krajowym rozporządzeniem będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej  Funduszu.

Pod niżej podanym linkiem Fundusz publikuje informacje dotyczące stopnia uprzywilejowania (kolejności zaspokajania wierzytelności i należności) w postępowaniu upadłościowym.

Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności w postępowaniu upadłościowym (stan na dzień 07.10.2021 r.)


[1] Dyrektywa 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej.