KOMUNIKAT
w sprawie obowiązku raportowania i podawania do wiadomości publicznej
informacji w zakresie wymogu MREL

W celu harmonizacji sposobu przekazywania informacji na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), Komisja Europejska, działając na podstawie BRRD[i], w szczególności jej art. 45i ust. 5 i 6, przyjęła opublikowane w dniu 12 maja 2021 r. wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej[ii] (dalej: rozporządzenie UE 2021/763).

Rozporządzenie UE 2021/763

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/763, banki, w przypadku których plan przymusowej restrukturyzacji nie zakłada przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zobowiązane są do przekazania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu co kwartał formularzy sprawozdawczych, w terminie do:

 • 18 lutego każdego roku (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego),
 • 19 maja każdego roku (według stanu na dzień 31 marca tego roku),
 • 18 sierpnia każdego roku (według stanu na dzień 30 czerwca tego roku),
 • 18 listopada każdego roku (według stanu na dzień 30 września tego roku).

Jeżeli wskazany powyżej dzień przekazania formularzy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, bądź wypada w sobotę lub w niedzielę, stosowne informacje przekazuje się przed zakończeniem następnego dnia roboczego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (Dz. U z 2021 poz. 2325) (dalej rozporządzenie Ministra Finansów) wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 99a ust. 11 ustawy z dnia 8 lipca o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1598) doprecyzowuje techniczne i organizacyjne aspekty krajowej procedury przekazywania do BFG informacji określonych w rozporządzeniu UE 2021/763.

Rozporządzenie Ministra Finansów (pdf)

W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (dalej: kasy),  sposób i tryb przekazywania informacji oraz terminy ich przekazywania wynikają bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Finansów, ponieważ rozporządzenie UE 2021/763 nie ma bezpośredniego zastosowania do kas.

Kasy, w przypadku których plan przymusowej restrukturyzacji nie zakłada przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zobowiązane są do przekazywania właściwych formularzy sprawozdawczych z częstotliwością półroczną, w terminie do:

 • 18 lutego każdego roku (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego),
 • 18 sierpnia każdego roku (według stanu na dzień 30 czerwca tego roku);

Jeżeli wskazany powyżej dzień przekazania formularzy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, bądź wypada w sobotę lub w niedzielę, stosowne informacje przekazuje się przed zakończeniem następnego dnia roboczego.

Przed rozpoczęciem wypełniania szablonów wskazane jest szczegółowe zapoznanie się z informacjami opublikowanymi na stronie, ze szczególnym uwzględnieniem zestawienia najczęściej zadawanych pytań dot. raportowania na podstawie rozporządzenia UE 2021/763. Zestawienie powstało na bazie dotychczasowych doświadczeń i stanowi uzupełniającą treść dla informacji dot. sposobu przekazywania formularzy przedstawionych poniżej.

Zestawienie najczęściej zadawanych pytań (Q&A)

Sposób przekazywania formularzy

 1. Informacje dla banków

W związku z nałożeniem obowiązku sprawozdawczego na mocy rozporządzenia UE 2021/763 oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów banki zobowiązane są do przekazywania formularzy sprawozdawczych w następujący sposób:

 1. Informacje wymagane rozporządzeniem UE 2021/763 należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem kanału teletransmisji – portalu BFG STP, przy użyciu aktualnie obowiązującej taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) na stronie internetowej: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks.
 2. Informacje należy przekazywać w postaci plików XML:
 3. utworzonych zgodnie ze schematami XSD udostępnionymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), w stronie kodowej UTF-8 bez BOM; poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii;
 4. podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zgodnym z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu zobowiązanego przesyłającego informacje
 5. szyfrowanych kluczem publicznym Funduszu za pomocą certyfikatu pobranego ze strony internetowej Funduszu;
 6. wartości procentowe raportowane w szablonach należy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, kwoty pieniężne należy przedstawić w  pełnych złotych (PLN) z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA

W celu harmonizacji z regułami kontrolnymi publikowanymi przez EBA oraz poprawy jakości przesyłanych danych, zostały wprowadzone następujące zmiany techniczne do przesyłanych plików:

Dla danych sprawozdawczych za okres zakończony 31 marca 2024 Fundusz będzie przyjmował:

 1. Dane sprawozdawcze zawierające parametry opisujące wartości monetarne w następujący sposób: unitRef=”PLN” decimals=”2″. Pliki sprawozdawcze, które nie spełnią warunku (unitRef=”PLN” decimals=”2″) zostaną odrzucone.
 2. Pliki, których nazwa zgodna będzie z następującym formatem:

{LEI}.{Poziom sprawozdawczości}_PL_MREL010001_MRELTLAC_{REFDATE}_{DATE}

gdzie:

1) {LEI} – identyfikator LEI podmiotu

2) {Poziom sprawozdawczości} – poziom sprawozdawczości za jaki jest przekazywany plik sprawozdawczy. Dostępne poziomy sprawozdawcze: IND – sprawozdawczość indywidualna, CON – sprawozdawczość skonsolidowana

3) {REFDATE} – data okresu sprawozdawczego za który jest przekazywany plik z danymi sprawozdawczymi w formacie RRRR-MM-DD

4) {DATE} – data wygenerowania pliku z danymi sprawozdawczymi w formacie RRRRMMDD

W przypadku korekt plików za poprzednie okresy prosimy o nazywanie ich zgodnie z powyższym formatem.

 1. Pliki, które są zgodne z regułami kontrolnymi publikowanymi przez EBA, aktualnymi na dzień przesyłania plików z danymi sprawozdawczymi.

Pliki sprawozdawcze, które nie spełnią powyższych wymogów będą odrzucane.

W związku z zapytaniami kierowanymi do BFG informujemy, że nie ma konieczności przekazywania danych sprawozdawczych w dwóch formatach xbrl i xml – dane sprawozdawcze banków muszą być przekazywane tylko w formacie xbrl.
Informujemy, że format sprawozdawczy xbrl jest szczególnym wariantem zawierającym się w standardzie formatu xml. Informacje dotyczące przekazywania danych w postaci plików XML dotyczą również schematów xbrl.

4. Dla celów przekazywania danych sprawozdawczych w ramach rozporządzenia UE 2021/763 została udostępniona na portalu BFG STP zakładka – „ROZP MREL_TLAC_EU”.

5. Zrzeszony bank spółdzielczy przekazuje informacje do Funduszu za pośrednictwem właściwego banku zrzeszającego.

6. W celu zapewnienia możliwości przekazania danych sprawozdawczych, Administrator podmiotu (osoba lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji), powinien nadać uprawnienia do zakładki „ROZP MREL_TLAC_EU” użytkownikom odpowiedzialnym za przekazywania danych sprawozdawczych.

7. Przypominamy, że Administratorzy podmiotów zostali wyznaczeni na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., zastąpionego rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydanego na mocy art. 330 ust. 7 ustawy o BFG. Administratorzy podmiotów byli wyznaczani także na podstawie innych rozporządzeń, wydanych na mocy: art. 87, art. 88 ust. 3, art. 304 ust. 11, czy też art. 330 ust. 6 ustawy o BFG. Podmiot jest wówczas zwolniony z obowiązku składania do BFG zgłoszenia osoby lub osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji.

8. Informacje na temat kanału teletransmisji, tj. portalu BFG STP, są dostępne na stronie internetowej Funduszu: https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/kanal-teletransmisji-portal-bfg-stp/

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: dane@bfg.pl.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przypomina, że rozporządzenie UE 2021/763 zawiera precyzyjne określenie obowiązku sprawozdawczego, w tym wskazuje konkretne szablony z rozporządzenia do wypełnienia (M01.00 – M07.00). Dodatkowo, niektóre szablony zawierają osobne kolumny dedykowane wymogowi MREL oraz TLAC. Kolumny dot. wymogu TLAC wypełniają wyłącznie podmioty zobowiązane do spełnienia tego wymogu, czyli podmioty podlegające przymusowej restrukturyzacji będące częścią G-SIIs. Poniższa tabela zawierająca przegląd wymogów sprawozdawczych oparta jest na przepisach art. 3 – 6 rozporządzenia  UE 2021/763. Tabela ma charakter informacyjny, a jej celem jest wsparcie podmiotów w identyfikacji obowiązku sprawozdawczego.

Obowiązek sprawozdawczy (tabela)

Pod niżej podanym linkiem Fundusz publikuje informacje dotyczące stopnia uprzywilejowania (kolejności zaspokajania wierzytelności i należności) w postępowaniu upadłościowym.

Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności w postępowaniu upadłościowym (stan na dzień 22.04.2024 r.)

II. Informacje dla kas

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, kasy zobowiązane są do przekazywania formularzy sprawozdawczych w następujący sposób:

 1. Informacje wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów należy przekazywać za pośrednictwem kanału teletransmisji – portal BFG STP – w formie dokumentów elektronicznych, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zgodnym z par. 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu zobowiązanego przesyłającego informacje oraz szyfrowanych kluczem publicznym Funduszu za pomocą certyfikatu pobranego ze strony internetowej Funduszu. Kasa przekazuje Funduszowi informacje, o których mowa w art. 99a ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
 2. Przesyłane przez podmioty pliki XML muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:
  a) pliki są zgodne z udostępnionymi plikami wzorcowymi (schematami XSD)
  link: http://schema.bfg.pl/Resolution/MREL99a/1/;
  b) pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM;
  c) pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
 3. Dla celów przekazywania danych sprawozdawczych w ramach rozporządzenia Ministra Finansów od dnia 23 grudnia 2021r. jest udostępniona na portalu BFG STP zakładka – „ROZP MF_99a_11”.
 4. W celu zapewnienia możliwości przekazania danych sprawozdawczych, Administrator podmiotu (osoba lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji), powinien nadać uprawnienia do zakładki „ROZP MF_99a_11” użytkownikom odpowiedzialnym za przekazywania danych sprawozdawczych.
 5. Przypominamy, że Administratorzy podmiotów zostali wyznaczeni na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., zastąpionego rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydanego na mocy art. 330 ust. 7 ustawy o BFG. Administratorzy podmiotów byli wyznaczani także na podstawie innych rozporządzeń, wydanych na mocy: art. 87, art. 88 ust. 3, art. 304 ust. 11, czy też art. 330 ust. 6 ustawy o BFG. Podmiot jest wówczas zwolniony z obowiązku składania do BFG zgłoszenia osoby lub osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji.
 6. Informacje na temat kanału teletransmisji, tj. portalu BFG STP, są dostępne na stronie internetowej Funduszu: https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/kanal-teletransmisji-portal-bfg-stp/
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: dane@bfg.pl

[i] Dyrektywa 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE.

[ii] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej.