KOMUNIKAT
w sprawie obowiązku raportowania i podawania do wiadomości publicznej
informacji w zakresie wymogu MREL

W celu harmonizacji sposobu przekazywania informacji na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), Komisja Europejska, działając na podstawie BRRD[1], w szczególności jej art. 45i ust. 5 i 6, przyjęła opublikowane w dniu 12 maja 2021 r. wykonawcze standardy techniczne
w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej[2].

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/763 banki, w przypadku których plan przymusowej restrukturyzacji nie zakłada przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zobowiązane będą do przekazania Funduszowi formularzy sprawozdawczych po raz pierwszy do dnia 30 września 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Obowiązek podawania  do wiadomości publicznej informacji w zakresie wymogu MREL wchodzi w życie łącznie z terminem na spełnienie docelowego wymogu MREL/TLAC.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/763: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0763&from=EN

Procedowana obecnie w Sejmie nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w art. 99a ust. 10 przewiduje nadanie ministrowi właściwemu ds. instytucji finansowych upoważnienia do wydania krajowego rozporządzenia określającego sposób i tryb przekazywania przez podmioty informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych. Rozporządzenie będzie precyzowało sposób przekazywania do Funduszu informacji wymaganych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/763 oraz określało formularze sprawozdawcze, sposób i terminy raportowania dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, mając na celu zapewnienie jednolitości przekazywanych informacji, uwzględniając formę prawną podmiotu oraz jego udział
w systemie ochrony instytucjonalnej.

Informacje wymagane na podstawie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/763 będą przekazywane przez zobowiązane podmioty drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu BFG STP, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). Taksonomia EBA dla rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/763 jest dostępna na stronie internetowej EBA: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0. Przewiduje się, że przekazywanie do Funduszu informacji według stanu na 30 czerwca 2021 r. będzie możliwe od początku września br.

Informacje o sposobie raportowania formularzy sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostaną opublikowane po wejściu w życie ww. rozporządzenia krajowego. Można spodziewać się, że wymagane informacje będą przekazywane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu BFG STP, w formacie XML, przy użyciu schematów xsd opracowanych przez Fundusz.

Projekt zmiany ustawy o BFG: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-514-2021/$file/9-020-514-2021.pdf

Informacje o postępach prac nad krajowym rozporządzeniem będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej  Funduszu.

Pod niżej podanym linkiem Fundusz publikuje informacje dotyczące stopnia uprzywilejowania (kolejności zaspokajania wierzytelności i należności) w postępowaniu upadłościowym.

Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności w postępowaniu upadłościowym (stan na dzień 26.05.2021 r.)

Ze względu na trwające prace nad zmianą ustawy o BFG, tabela prezentująca kolejność zaspokajania wierzytelności i należności w postępowaniu upadłościowym może ulec zmianie. Informacje o ewentualnych zmianach będą na bieżąco aktualizowane, stąd prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Funduszu.


[1] Dyrektywa 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej.