logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Rozporządzenie MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG
Publikacja: 18 kwietnia 2017

Rozporządzenie MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG

W celu realizacji postanowień art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji („rozporządzenie”).

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres działalności BFG m.in. o odpowiedzialność za proces przymusowej restrukturyzacji banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy przed podjęciem decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji BFG zapewnia przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów podmiotu. Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy, BFG przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania wartości aktywów i pasywów podmiotu, o którym mowa w art. 137 ust. 1 oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy komisarycznego. Przepis art. 330 ust. 2 stanowi, że w takim przypadku BFG przysługuje także prawo uzyskiwania wskazanych w nim informacji od krajowego podmiotu dominującego, wobec którego podmiot jest podmiotem zależnym.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 330 ust. 6 ustawy, minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania informacji, o których mowa powyżej, oraz sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji, mając na względzie konieczność prawidłowej realizacji zadań BFG. Rozporządzenie to będzie stanowiło wykonanie tej delegacji.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, banki, oddziały banku zagranicznego, firmy inwestycyjne lub spółdzielcze kasy-oszczędnościowo-kredytowe będą przekazywać na wezwanie BFG informacje sporządzone w zakresie i według wzoru i formatu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień określony w wezwaniu. W przypadku otrzymania wezwania od BFG w terminie do 3 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia, podmioty mogą przekazać wymagane informacje w formacie uzgodnionym z BFG.

Kontakt w sprawie rozporządzenia:

tel. 22 58 30 758, 22 58 30 982

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2017