Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 1 (74) 2019, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy
nr 1 (74) 2019, s. 8-42
Anna Dobrzańska,
Łukasz Kurowski
Antycykliczny bufor kapitałowy jako instrument polityki makroostrożnościowej. Dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej
(Countercyclical capital buffer as a macroprudential instrument Experience gathered so far in the European Union)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (74) 2019, s. 43-63
Czesław Lipiński
Tworzenie Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów
(European Deposit Insurance Scheme Creation)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (74) 2019, s. 64-75
Paweł Szczęśniak
Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych
(The group recovery plans of cooperative banking mutual solidarity systems)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (74) 2019, s. 76-91
Magdalena Sadowska
Kondycja austriackich banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym
(The condition of Austrian cooperative banks in the post-crisis period)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (74) 2019, s. 92-114
Maria Magdalena Golec
Małe spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – uwarunkowania nadzoru finansowego i kondycja finansowa
(Small cooperative savings and credit unions – financial supervision determinants and financial condition)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (74) 2019, s. 115-138
Michał Ochwat
Obowiązki informacyjne w zakresie produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym (PRIIP) – ocena regulacji i jej skutków
(Information obligations for insurance products with a capital fund (PRIIP) – initial assessment and further perspectives)
abstrakt
pełny tekst
Miscellanea
nr 1 (74) 2019, s. 139-161
Piotr Kałużny,
Piotr Stolarski
Biometria behawioralna i „tradycyjna” w mobilnych usługach bankowych – stan oraz przyszłe możliwości zastosowania
(Behavioral and traditional biometrics in mobile financial services – current state and future outlook)
pełny tekst
Recenzje 
nr 1 (74) 2019, s. 162-168
Piotr S. Juda
Recenzja książki: John Waupsh, BankRuption. Przełom w bankowości – w jaki sposób bankowość lokalna może przetrwać FinTech
(Review of John Waupsh, BankRuption. Przełom w bankowości
– w jaki sposób bankowość lokalna może przetrwać FinTech [BankRuption: How Community Banking Can Survive Fintech]
pełny tekst