Bezpieczny Bank nr 1 (74) 2019, s. 115-138
DOI: 10.26354/bb.6.1.74.2019

Michał Ochwat
ORCID: 0000-0002-8907-529X
Doktor, adiunkt w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Obowiązki informacyjne w zakresie produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym (PRIIP) – ocena regulacji i jej skutków
Information obligations for insurance products with a capital fund (PRIIP) – initial assessment and further perspectives

Streszczenie:
Artykuł podejmuje niezwykle istotną  dla ochrony konsumentów na rynku usług finansowych problematykę obowiązków informacyjnych w zakresie produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym. Informacje dostarczane konsumentom ujęte są aktualnie w formie wystandaryzowanych i ujednoliconych dla całego obszaru Unii Europejskiej dokumentów zawierających kluczowe informacje. Podstawowym celem opracowania jest kompleksowa analiza ekonomiczno-prawna obowiązków informacyjnych w zakresie produktów PRIIP z uwzględnieniem regulacyjnych standardów technicznych oraz ocena ich funkcjonowania.

Abstract:
The article presents a breakthrough for consumer protection on the financial services market the issue of information obligations in terms of in the field of insurance products with a capital fund. Information provided to consumers is presented in the form of standardized and unified key information documents for the entire European Union. In addition to the content of the documents themselves, the obligations to provide them, review and verification, the study also includes a number of competences in this area granted to supervisory authorities at the EU level as well as in individual Member States.

Słowa kluczowe: ochrona konsumentów, dokument zawierający kluczowe informacje, interwencja produktowa
Key words: consumer protection, key information document, product intervention

Pełny tekst artykułu w pdf: