Bezpieczny Bank nr 1 (74) 2019, s. 115-138
https://doi.org/10.26354/bb.6.1.74.2019

Michał Ochwat
ORCID: 0000-0002-8907-529X
doktor, adiunkt w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Obowiązki informacyjne w zakresie produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym (PRIIP) – ocena regulacji i jej skutków

Information obligations for insurance products with a capital fund (PRIIP) – initial assessment and further perspectives

Streszczenie

Artykuł podejmuje niezwykle istotną  dla ochrony konsumentów na rynku usług finansowych problematykę obowiązków informacyjnych w zakresie produktów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym. Informacje dostarczane konsumentom ujęte są aktualnie w formie wystandaryzowanych i ujednoliconych dla całego obszaru Unii Europejskiej dokumentów zawierających kluczowe informacje. Podstawowym celem opracowania jest kompleksowa analiza ekonomiczno-prawna obowiązków informacyjnych w zakresie produktów PRIIP z uwzględnieniem regulacyjnych standardów technicznych oraz ocena ich funkcjonowania.

Słowa kluczowe: ochrona konsumentów, dokument zawierający kluczowe informacje, interwencja produktowa

Abstract

The article presents a breakthrough for consumer protection on the financial services market the issue of information obligations in terms of in the field of insurance products with a capital fund. Information provided to consumers is presented in the form of standardized and unified key information documents for the entire European Union. In addition to the content of the documents themselves, the obligations to provide them, review and verification, the study also includes a number of competences in this area granted to supervisory authorities at the EU level as well as in individual Member States.

Key words: consumer protection, key information document, product intervention

Bibliografia

Bank for International Settlements: Central bank governance and financial stability. A report by a Study Group, Basel May 2011, http://www.bis.org/publ/othp14.pdf (dostęp: 23.12.2018).
Becker T., Yoo Ch.-J., Product intervention: New tasks for securities supervision, BaFin Journal, Expert articles, 2 October  2015, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2015/fa_bj_1509_produktintervention_en.html (dostęp: 27.12.2018).
Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, Informacja o wynikach kontroli, Warszawa 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,6423,vp,8193.pdf (dostęp: 27.12.2018).
ESA: ESA response to Commission request to develop guidance on facilitating the production and distribution of information on investment funds as of 1 January 2020, https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/JC%202018%2055%20Joint%20letter% 20to%20EC%20on%20PRIIPs.pdf (dostęp: 12.03.2019).
ESA: ESAs consult on proposed changes to the key information document for PRIIPs, 08/11/2018, https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-consult-on-proposed-changes-to-the-key-information-document-for-PRIIPs-.aspx (dostęp: 12.03.2019).
ESA: Final Report following joint consultation paper concerning amendments to the PRIIPs KID, 8 February 2019, https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2019-02-08%20Final_Report_PRIIPs_KID_targeted_ amendments% 20%28JC%202019%206.2%29.pdf (dostęp: 12.03.2019).
Ewing R. R. J. D., MiFID II product governance and PRIIPs in the flow transaction space, Capital Markets Law Journal, vol. 13 (2), April 2018.
FCA: PRIIPs disclosure: Key Information Documents, 04/12/2018, https://www.fca.org.uk/firms/priips-disclosure-key-information-documents (dostęp: 02.01.2019).
FCA: Insurance Distribution Directive, 29/11/2018, https://www.fca.org.uk/firms/insurance-distribution-directive (dostęp: 02.01.2019),.
FCA: IDD: delivering clear, fair outcomes for consumers from the insurance sector 04/12/2018 https://www.fca.org.uk/firms/insurance-distribution-directive/idd-delivering-clear-fair-outcomes-consumers-insurance-sector (dostęp: 02.01.2019).
Heffernan S., UK financial reform post crisis: is more regulation is answer? [w:] The Financial Crisis and the Regulation of Finance (red. C. J. Green, E. J. Pentecost, T. G. Weyman-Joness), Edward Elgar Publishing 2011.
HM Treasury: A new approach to financial regulation: blueprint for the reform, June 2011, https://www.gov.uk/government/consultations/a-new-approach-to-financial-regulation-the-blueprint-for-reform (dostęp: 21.12.2018).
Jaffer S., Knaud S., Morris N., Failures of Regulation and Governance (w:) Capital Failure. Rebulding Trust in Financial Services, Oxford University Press 2014.
Lemkowska M., Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej. Podstawowe swobody, Toruń 2005.
Łańcucki J., Interwencja produktowa jako instrument ochrony konsumentów w sektorze ubezpieczeń (w:) Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, pod red. I. Kwiecień, Wrocław 2017.
Monkiewicz J., Monkiewicz M., Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i rozwiązania, Rozprawy Ubezpieczeniowe, zeszyt 18 (1/2015).
Monkiewicz J., Monkiewicz M., W poszukiwaniu nowego paradygmatu ochrony konsumentów na rynkach finansowych (w:) Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa 2019.
Mrozowska-Bartkiewicz B., Jakie zmiany dla polskiego rynku ubezpieczeń przyniesie Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń?, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2016.
Szaraniec M., Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń gospodarczych, Kraków 2004.
UE: Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2015.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS IV), Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 32.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, Dz. Urz. UE L 174 z 1.7.2011, s. 1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014, s. 349.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, Dz. Urz. UE L 26 z 2.2.2016, s. 19.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 48.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014, s. 84.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Dz. Urz. UE L 352, z 9.12.2014, s. 1, ze zm.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1904 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej, Dz. Urz. UE L 295 z 29.10.2016, s. 11.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2340 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, s. 35.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów Dz. U. UE L 100 z 12.04.2017, s. 1.
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012, s. 1.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012, s. 47.
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215, 2243.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669, 2215, 2243.
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. Urz. 2017, poz. 2102.

Pełny tekst artykułu w pdf: