Bezpieczny Bank nr 1 (74) 2019, s. 76-91
https://doi.org/10.26354/bb.4.1.74.2019

Magdalena Sadowska
ORCID: 0000-0002-3711-7777
doktorantka na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kondycja austriackich banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym

The condition of Austrian cooperative banks in the post-crisis period

Streszczenie

Bankowość spółdzielcza to część systemu bankowego, która jest niedoceniana przez wielu klientów sięgających chętniej po ofertę banków komercyjnych. W wielu krajach europejskich takich jak Niemcy, Holandia, Francja, Dania czy Finlandia spółdzielcze grupy bankowe prowadzą działalność na szeroką skalę. Do tych państw należy także Austria, gdzie duża część aktywów sektora bankowego należy do banków spółdzielczych z grupy Raiffeisen. Ta grupa bankowa ma również duży udział w należnościach oraz zobowiązaniach wobec klientów sektora niefinansowego. Ponadto, banki te posiadają największy udział w ogólnej liczbie banków oraz oddziałów w sektorze. W kraju tym funkcjonuje także druga, znacznie mniejsza grupa spółdzielcza – banki ludowe, których udział w strukturze sektora bankowego w ostatnich latach wykazuje tendencje malejące. Artykuł ten ma na celu przedstawienie kondycji austriackich banków spółdzielczych, mierzonej za pomocą wskaźników rentowności, na tle wyników całego sektora bankowego w latach 2010-2017 oraz udowodnienie znaczącego udziału tego typu banków w działalności bankowej w Austrii.

Słowa kluczowe: bankowość spółdzielcza, grupa Raiffeisen, banki ludowe, Volksbanken

Abstract

Cooperative banking is a part of the banking system, which is underestimated by many customers who often use the offer of commercial banks. In many European countries such as Germany, the Netherlands, France, Denmark and Finland, cooperative banking groups operate on a large scale. Austria also belongs to these countries, where a large part of the banking sector’s assets belong to the cooperative banks from the Raiffeisen group. This banking group also has a large share in receivables and liabilities to non-financial customers. Moreover, these banks have the largest share in the total number of banks and branches in the sector. In this country there is also a second, much smaller cooperative group – folk banks, whose share in the structure of the banking sector in recent years shows declining tendencies. This article aims to present the condition of Austrian cooperative banks, as measured by profitability indicators, against the background of the results of the entire banking sector in 2010-2017 and to prove the significant share of this type of banks in banking operations in Austria.

Key words: cooperative banking, Raiffeisen group, folk banks, Volksbanken

Bibliografia

Korzeniowska., J. Węcławski, Sektor bankowy w Austrii, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, J. Cichy, B. Puszer, (red.) Wyd. UE w Katowicach, 2016.
Birchall, Resilience in a downturn: The power of financial cooperatives, International Labour Office, Geneva, 2013.
Brazda, H. Blisse, R. Schediwy, Cooperative Banks in Austrian banking System, [w:] Credit Cooperative Institution in European Countries, S. Karafolas (red.), Springer International Publishing Switzerland 2016.
Smaga, Załącznik 2 Austria [w:] Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, M. Iwanicz-Drozdowska (red), Wyd. SGH, Warszawa 2015.
Ciukaj, Bankowość spółdzielcza w Austrii, [w:] Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski, L. Kurkliński, E. Miklaszewska (red.), ALTERUM, Warszawa 2017.
Czternasty, Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecznych, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
Coppola, The lesson behind the Austrian co-op banking disaster, 21.05.2015 “Co operative News”. https://www.thenews.coop/95508/sector/lesson-behind-austrian-co-op-banking-disaster/.
Coppola, The traumatic restructuring of Austria’s cooperative banking system, 30.04.2015, “Forbes”, https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2015/04/30/the-traumatic-restructuring-of-austrias-cooperative-banking-system/#784cc9994f67, 30.04.2015r.
Arnoldt, Die Sparkassenorganisation in Österreich, 19. Juli 2018, https://www.dsgv.de/.
Knobl, Banking regulation in Austria: overview, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/.
P.J. Raue, Friedrich Wilhelm Raiffeisen Der Revolutionär der Solidarität, 24 März 2018, https://www.svz.de/19406926.
Präsentation Volksbanken-Verbund, November 2018, https://www.volksbank.at/.
Krémer, Die größte Standesbank des Landes hat viel vor, 03.11.2017, https://medianet.at/news/.
Żółtkowski, Jak oceniać zagrożenia w banku spółdzielczym?, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, 23.03.2017r.
http://investor.rbinternational.com/
http://www.eacb.coop/en/cooperative-banks/key-figures.html
https://derstandard.at/2000005908576/RBI-schreibt-2014-Verlust
https://www.fma.gv.at/en/financial-market-supervision-in-austria/
https://www.oenb.at/
https://www.oenb.at/Publikationen/Finanzmarkt/Fakten-zu-Oesterreich-und-seinen-Banken.html
https://www.oenb.at/Publikationen/Finanzmarkt/Finanzmarktstabilitaetsbericht.html
https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen.html
https://www.volksbank.at/volksbanken-verbund/berichte

Pełny tekst artykułu w pdf: