Bezpieczny Bank nr 1 (74) 2019, s. 43-63
https://doi.org/10.26354/bb.2.1.74.2019

Czesław Lipiński
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Tworzenie Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów

European Deposit Insurance Scheme Creation

Streszczenie

Europejski System Gwarantowania Depozytów (EDIS – European Deposit Insurance Scheme) stanowi  jeden z filarów unii bankowej – instytucji zaprojektowanej w 2012 r. w obliczu kryzysu strefy euro w celu zwiększenia stabilności systemu finansowego i przywrócenia ogólnego zaufania do banków w krajach strefy euro, oraz zapobieżenia powstawaniu efektów zarażania na wypadek wystąpienia kolejnego nasilenia się zjawisk kryzysowych. Celem artykułu jest analiza zmian koncepcji powołania EDIS, scharakteryzowanie aktualnego stanu organizacji, oraz zwrócenie uwagi na zalety i wady dyskutowanych wariantów systemu. Podjęta została także próba  sformułowania konsekwencji akcesu do niego polskiej instytucji gwarantującej  depozyty, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Słowa kluczowe: BFG, EDIS, gwarantowanie depozytów, stabilność system bankowego

Abstract

The European Deposit Insurance Scheme (EDIS) is being constructed as one of three basic pillars of the banking union, designed in 2012 under a crisis situation in the euro zone to increase the financial system stability and to restore the general trust to banks, as well as to prevent contagion effects in a case of a future crisis enhancement. The article is aimed at giving an overview of the evolution of the EDIS idea, characterising the recent state of organization and pointing out some pros and cons of the discussed organisational variants. There is also undertaken an attempt to formulate the possible consequences, if BFG would become the EDIS member as the Polish deposit insurance institution.

Key words: BFG, EDIS, deposit insurance, banking system stability

Bibliografia

Draft Report on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme (Parlament Europejski, 4.11.2016, dokument 2015/0270(COD)).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149–178.
Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Komitetu regionów w sprawie dokończenia budowy unii bankowej (Komisja Europejska, COM (2017) 592 final, 11.10.2017).
Płóciennik S. (2018), The Missing Pillar of the Banking Union: German Scepticism and the European Deposit Insurance Scheme, PISM, Bulletin No. 140(1211), 15 October 2018.
Presidency progress report on work in the AHWP on strengthening the banking union, Council of the European Union, doc. 9819/1/18, Brussels, 15 June 2018.
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 (COM(2015) 586 final, 21.10.2015).
Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2017, Warszawa, 2018 (https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/08/Raport_Roczny_2017-.pdf)
Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63–89.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1–90.
USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t. j.: Dz.U. 2017, poz. 1937, z późniejszymi zmianami).
Waliszewski K. (2016), Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej, BEZPIECZNY BANK nr 1(62), s. 9 – 27.

Pełny tekst artykułu w pdf: