Bezpieczny Bank nr 1 (74) 2019, s. 43-63
DOI: 10.26354/bb.2.1.74.2019

Czesław Lipiński
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Tworzenie Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów
European Deposit Insurance Scheme Creation

Streszczenie:
Europejski System Gwarantowania Depozytów (EDIS – European Deposit Insurance Scheme) stanowi  jeden z filarów unii bankowej – instytucji zaprojektowanej w 2012 r. w obliczu kryzysu strefy euro w celu zwiększenia stabilności systemu finansowego i przywrócenia ogólnego zaufania do banków w krajach strefy euro, oraz zapobieżenia powstawaniu efektów zarażania na wypadek wystąpienia kolejnego nasilenia się zjawisk kryzysowych. Celem artykułu jest analiza zmian koncepcji powołania EDIS, scharakteryzowanie aktualnego stanu organizacji, oraz zwrócenie uwagi na zalety i wady dyskutowanych wariantów systemu. Podjęta została także próba  sformułowania konsekwencji akcesu do niego polskiej instytucji gwarantującej  depozyty, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Abstract:
The European Deposit Insurance Scheme (EDIS) is being constructed as one of three basic pillars of the banking union, designed in 2012 under a crisis situation in the euro zone to increase the financial system stability and to restore the general trust to banks, as well as to prevent contagion effects in a case of a future crisis enhancement. The article is aimed at giving an overview of the evolution of the EDIS idea, characterising the recent state of organization and pointing out some pros and cons of the discussed organisational variants. There is also undertaken an attempt to formulate the possible consequences, if BFG would become the EDIS member as the Polish deposit insurance institution.

Słowa kluczowe: BFG, EDIS, gwarantowanie depozytów, stabilność system bankowego 
Key words: BFG, EDIS, deposit insurance, banking system stability

Pełny tekst artykułu w pdf: