Bezpieczny Bank nr 1 (74) 2019, s. 64-75
https://doi.org/10.26354/bb.3.1.74.2019

Paweł Szczęśniak
ORCID: 0000-0002-9017-3444
doktor w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych

The group recovery plans of cooperative banking mutual solidarity systems

Streszczenie

Niniejsze opracowanie dotyczy uprawnień i obowiązków związanych z grupowymi planami naprawy banków należących do systemów solidarnościowych, tj. systemu ochrony instytucjonalnej lub zrzeszenia zintegrowanego. Ustawodawca dopuszcza tworzenie planów grupowych w celu zapobiegania stanowi zagrożenia upadłości banków tworzących system solidarnościowy. Grupowy plan naprawy zastępuje, lecz nie wyklucza, indywidualnych planów naprawy dla banków tworzących system solidarnościowy. Grupowy plan naprawy nie jest jednak sumą pojedynczych planów naprawy banków składających się na system solidarnościowy.

Słowa kluczowe: bankowość spółdzielcza, systemy solidarnościowe banków spółdzielczych, system ochrony instytucjonalnej, plany naprawy, grupowe plany naprawy

Abstract

This paper is devoted to the issue of rights and obligations related to group recovery plans of mutal solidarity systems of co-operative banks, ie. institutional protection scheme or integrated associations. The legislator allows the creation of group plans to prevent the threat of bankruptcy of banks forming the solidarity system. The group recovery plan replaces, but does not exclude, individual recovery plans for co-operative banks beloging to the mutal solidarity systems. However, the group recovery plan is not the sum of individual recovery plans of the banks forming the mutual solidarity system.Key words: co-operative banking, mutal solidarity systems of co-operative banks, institutional protection scheme, recovery plan, group recovery plan

Key wwords: cooperative banking, solidarity systems of cooperative banks, institutional protection system, recovery plans, group recovery plans

Bibliografia

Burzyńska M., Instytucjonalny System Ochrony. Pierwsze doświadczenia europejskie, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 1.
Kunkiel-Kryńska A., Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Warszawa 2013.
Mroczkowski R., System ochrony instytucjonalnej. Szanse i zagrożenia dla banków spółdzielczych w Polsce, „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 5.
Piechocka-Kałużna A., Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”  2017, nr 4.
Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010.
Stern T., Regulating Liquidity Risks within „Institutional Protection Schemes”, „Beijing Law Review” 2014, nr 5.
Theissen R., EU Banking Supervision, The Hague 2014.
Wojciechowski B., Reguły kolizyjne i inferencyjne w interpretacji prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 613 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 621).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 173, s. 190).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1112).
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Raport końcowy z dnia 1 listopada 2017 r. dotyczący zalecenia w sprawie ujmowania podmiotów w grupowych planach naprawy (EBA/Rec/2017/02).
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Raport z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie stosowania uproszczeń w zakresie obowiązków i zwolnień związanych z planami naprawy i planami przymusowej restrukturyzacji (ang. Report on the application of simplified obligations and waivers in recovery and resolution plannning).
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Single Rulebook Q&A, Question ID: 2015_2080 (25/11/2016).
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Zalecenie z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie ujmowania podmiotów w grupowych planach naprawy (EBA/REC/2017/02).
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r., Warszawa maj 2018 r.

Pełny tekst artykułu w pdf: