Bezpieczny Bank nr 1 (74) 2019, s. 64-75
DOI: 10.26354/bb.3.1.74.2019

Paweł Szczęśniak
ORCID: 0000-0002-9017-3444
Doktor w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych
The group recovery plans of cooperative banking mutual solidarity systems

Streszczenie:
Niniejsze opracowanie dotyczy uprawnień i obowiązków związanych z grupowymi planami naprawy banków należących do systemów solidarnościowych, tj. systemu ochrony instytucjonalnej lub zrzeszenia zintegrowanego. Ustawodawca dopuszcza tworzenie planów grupowych w celu zapobiegania stanowi zagrożenia upadłości banków tworzących system solidarnościowy. Grupowy plan naprawy zastępuje, lecz nie wyklucza, indywidualnych planów naprawy dla banków tworzących system solidarnościowy. Grupowy plan naprawy nie jest jednak sumą pojedynczych planów naprawy banków składających się na system solidarnościowy.

Abstract:
This paper is devoted to the issue of rights and obligations related to group recovery plans of mutal solidarity systems of co-operative banks, ie. institutional protection scheme or integrated associations. The legislator allows the creation of group plans to prevent the threat of bankruptcy of banks forming the solidarity system. The group recovery plan replaces, but does not exclude, individual recovery plans for co-operative banks beloging to the mutal solidarity systems. However, the group recovery plan is not the sum of individual recovery plans of the banks forming the mutual solidarity system.

Słowa kluczowe: bankowość spółdzielcza, systemy solidarnościowe banków spółdzielczych, system ochrony instytucjonalnej, plany naprawy, grupowe plany naprawy
Key words: co-operative banking, mutal solidarity systems of co-operative banks, institutional protection scheme, recovery plan, group recovery plan

Pełny tekst artykułu w pdf: