Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy kompleksowych usług utrzymania czystości i sprzątania w budynku oraz w obrębie terenu zewnętrznego budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I.J. Skorupki 4
w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 30 września 2019 r. do godziny 11:00.