Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (systemu klasy EZD) na infrastrukturze informatycznej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z przeprowadzeniem szkoleń oraz usługą wsparcia i usługą rozwoju w ramach prawa opcji.

UWAGA ! Zmiana terminu składnia ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 1 czerwca 2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej) albo formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=0f3e1501-1b8f-4f20-b40d-a66e06e04801