Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług wspierających proces wytwarzania oprogramowania w projektach budowy, rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych i polega na zapewnieniu przez Wykonawcę specjalistów z branży IT.

UWAGA ! Zmiana terminu składnia ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=797f2721-b41f-456f-a5b8-c9b14fae5ecc