Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Oferty należy złożyć do dnia 30 września 2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej) albo formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=3c11c582-257b-485a-b388-2b1d36578e19

UWAGA! NOWY FORMULARZ TECHNICZNY !