Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu typu PAM (Privileged Account Management) do zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Przedmiot zamówienia obejmuje także udzielenie lub zapewnienie udzielenia gwarancji na dostarczony i wdrożony System PAM, zapewnienie świadczenia usługi wsparcia technicznego przez producenta Systemu PAM oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego Wykonawcy – przez okres 36 miesięcy.

Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 16 listopada 2020 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza  złożenie ofert w formie papierowej albo elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=893bdefc-e87d-475a-a414-e8ed802db9b2

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o godzinie 12:00 w dniu 16 listopada 2020 r.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom (możliwość dołączenia do spotkania od godziny 11:50):

https://zoom.us/j/95774143113?pwd=ait3MVVzWUJEMGdqN2hNTXY5a0tjdz09

ID spotkania : 957 7414 3113

Hasło: 433459

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223065342,,95774143113# Poland

+48223073488,,95774143113# Poland