W dniu 12 listopada 2019 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Alior Bankowi S.A. na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” („Kasa”) w procesie jej restrukturyzacji, w formie:

dotacji w kwocie 110 mln zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków

Wsparcie na przejęcie SKOK JaworznoCzytaj dalej….

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Mirosław Panek został wybrany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI). Wyboru na trzyletnią kadencję dokonano podczas Walnego Zgromadzenia IADI w Stambule w dniach 7-11 października 2019 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI) zostało utworzone

Prezes BFG Mirosław Panek wybrany do Rady Wykonawczej IADICzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2019 roku, napisanych w języku polskim.

KONKURSCzytaj dalej….

Komunikat nr 68 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 9 września 2019 r.
Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku Spółdzielczego w Grębowie były prowadzone w placówkach Santander Bank Polska S.A. w okresie od 22 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r.

Po tym terminie, do końca roku, w którym upływa 5 lat od dnia

Informacja dla deponentów BS w Grębowie – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.) („ustawa o BFG”), Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu („Fundusz”) przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art

Określenie listy podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w art. 330 ust. 1Czytaj dalej….

Komunikat nr 67 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2019 r.
W dniu 17 lipca 2019 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządu Komisarycznego Banku Spółdzielczego w Grębowie listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów

Informacja dla klientów BS w Grębowie – Santander Bank Polska będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanychCzytaj dalej….

Komunikat nr 66 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 lipca 2019 r.
W dniu 9 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 10 lipca 2019 r. zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Grębowie („Bank”). Z dniem 12 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w 

Informacja dla klientów BS w Grębowie – spełnienie warunku gwarancji z określeniem kursuCzytaj dalej….