Na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zakładka: Dla instytucji finansowych / System wyliczania / System wyliczania (zmiany od 24.08.2024 r.) / System wyliczania w bankach (zmiany od 24.08.2024 r.) opublikowane zostały Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta banku lub oddziału banku zagranicznego, odnoszące się do stanu prawnego obowiązującego od 24.08.2024 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 250). Oprócz objaśnień do części nowych pól w Zagregowanym Profilu Klienta, przedstawiono zaktualizowane objaśnienia do niektórych dotychczasowych pól, zawierające odniesienie do problemów identyfikowanych w ramach  wykonanych przez Fundusz kontroli prawidłowości danych zawartych w systemach wyliczania banków, oraz zgłaszanych przez banki w formie pytań kierowanych do Funduszu.