Bankowy Fundusz Gwarancyjny przypomina o konieczności ujawnienia informacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych przez podmioty podlegające przymusowej restrukturyzacji[1] zgodnie z art. 99a ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Dedykowane formularze, które banki objęte obowiązkiem ujawnień powinny wypełnić a następnie opublikować zostały zawarte w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej.

Odpowiednie instrukcje dotyczące wypełnienia formularzy zostały określone w załączniku VI wskazanego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporządzenia 2021/763 publikacja ujawnianych informacji ma miejsce w tym samym dniu, w którym instytucje publikują swoje sprawozdania finansowe za odnośny okres, lub jak najszybciej po upływie tego terminu.

[1] Podmiot podlegający przymusowej restrukturyzacji zgodnie z art. 2 pkt 41a ustawy o BFG to:

  1. a) bank, instytucja kredytowa lub firma inwestycyjna, które nie są częścią grupy objętej nadzorem skonsolidowanym zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, wobec których w planie przymusowej restrukturyzacji opracowanym zgodnie z art. 73 przewidziano działanie w ramach przymusowej restrukturyzacji,
  2. b) osoba prawna mającą siedzibę w państwie członkowskim, która została wskazana w planie przymusowej restrukturyzacji opracowanym zgodnie z art. 77 ust. 2 lub grupowym planie przymusowej restrukturyzacji opracowanym zgodnie z art. 74 ust. 1 jako podmiot, wobec którego przewidziano działanie w ramach przymusowej restrukturyzacji.