Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wspierających proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych w projektach budowy, rozwoju i utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego Zamawiającego, poprzez oddelegowanie specjalisty/specjalistów z branży IT do świadczenia ww. usług pod nadzorem Zamawiającego.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT !

Oferty należy złożyć do dnia 6 czerwca 2023 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez Platformę e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 – otwarcie ofert nie jest publiczne.

Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b6d357f-de83-11ed-9355-06954b8c6cb9