Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2022 – 2025.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7fa5d0bc-6232-49f9-a59e-55934c80499f

Oferty należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00, poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.