Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 3 (72) 2018, s. 6-7
Ewa Kulińska-Sadłocha
Od Redakcji tekst (pdf)
Problemy i poglądy
nr 3 (72) 2018, s. 8-23
Andrzej Walitza
Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich: wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego
(Cooperative Banks Restructuring in Selected non-European Countries: Recommendations for Polish Cooperative Banking Sector)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (72) 2018, s. 24-53
Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski
Tendencje rozwojowe oraz sytuacja ekonomiczna niemieckiego i polskiego sektora bankowości spółdzielczej w latach 2010–2017 – analiza porównawcza
(Development and Financial Situation of Cooperative Banking Sector in Poland and Germany between 2010–2017 – Comparative Analysis)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (72) 2018, s. 54-86
Aleksandra Jurkowska
Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce
(Regulatory Prerequisites for Operation Cooperative Banks in Poland in the Post-Crisis Period)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (72) 2018, s. 87-101
Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil,
Marcin Idzik
Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego
(Cooperative Banks and the New Technological Challenges in the Light of a Results Survey)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (72) 2018, s. 102-120
Marcin Idzik
Struktura rynku detalicznych usług bankowych i cechy klientów
jako przesłanki strategii banków spółdzielczych w Polsce
(The Structure of the Retail Banking Services Market and Client’s Profile as Determinants of the Cooperative Banks Strategy in Poland)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (72) 2018, s. 121-141
Krzysztof Kil
Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej
(Determinants of the Polish Cooperative Banks Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (72) 2018, s. 142-163
Piotr Mielus
Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe
(The Banks Financing Cost and the Basis Risk)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
Miscellanea
nr 3 (72) 2018, s. 164-184
Szymon Cegiełko
Kultura użytkowa zabezpieczeń biometrycznych klientów banków
w Polsce na podstawie sondażu internetowego
(The Usable Culture of Biometric Security of Banks Clients in Poland)
abstrakt
pełny tekst (pdf)
nr 3 (72) 2018, s. 185-198
Ewa Kulińska-Sadłocha
Wyzwania biznesowe bankowości spółdzielczej w dobie rosnącej konkurencji na rynku usług finansowych. Refleksje z Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018
(Cooperative Banking Business Challenges in Rising Competition on Financial Markets. Afterthoughts from the Cooperative Banking Leaders Forum 2018)
pełny tekst (pdf)
Recenzje
nr 3 (72) 2018, s. 199-203
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Recenzja książki Ireny Pyki i Aleksandry Nocoń, pt. Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej
(Review of Irena Pyka and Aleksandra Nocoń, Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej [Central Banking in the Global World Economy])
pełny tekst (pdf)