Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 8-23
https://doi.org/10.26354/bb.1.3.72.2018

Andrzej Walitza
dr Andrzej Walitza jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich: wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego

Cooperative Banks Restructuring in Selected non-European Countries: Recommendations for Polish Cooperative Banking Sector

Streszczenie

W artykule przedstawiono doświadczenia w obszarze resolution1, jakie płyną z analizy sektora banków spółdzielczych w trzech krajach pozaeuropejskich. Scharakteryzowano bankowość spółdzielczą w Japonii, Kanadzie i Kolumbii, ze szczególnym zaakcentowaniem roli i funkcjonowania organu resolution, instrumentów i procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz doświadczenia w ich stosowaniu w tych krajach. Wnioski płynące z analizy tych doświadczeń mogą być wartościowym materiałem studyjnym dla polskich spółdzielców oraz podmiotów odpowiedzialnych za nadzór i kształtowanie otoczenia regulacyjnego w Polsce.

Słowa kluczowe:  resolution, bankowość spółdzielcza, Instytucjonalny System Ochrony, pomoc publiczna, Japonia, Kanada, Kolumbia

Abstract

The article presents key experience in the field of resolution from three non-European perspectives. The general overview of the cooperative banking system in Japan, Canada and Colombia is presented, followed by in depth characteristic of the resolution authority, policies, instruments as well as experiences in their application. The analysis is summarized by presenting directions of development in the field of supervision and resolution regime, currently being under development. Conclusions can be valuable material for both the cooperatives themselves and for entities responsible for supervision and shaping the regulatory environment.

Key words: resolution, cooperative banking, Institutional Protection Scheme, public aid, Japan, Canada, Colombia

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

AMF: Notice related to designation of Desjardins Group as a domestic systemically important financial institution, Jun. 2013.
BFG: Resolution jako narzędzie stabilności finansowej, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Mar. 2017.
Coopratives and Mutuals Canada:, Demutualization of Co-operatives and Mutuals, 2015 .
Credit Union Central of Canada: Annual Report 2017, Jun. 2018.
BOJ: Banking Crises and the Japanese Legal Framework, 2017.
BOJ: Financial System Report, Oct. 2016.
COOP Coopératives et Mutuelles Canada, Démutualisation des coopératives et mutuelles, Oct. 2015.
Desjardins: Annual Report 2017, Jul. 2018.
DICJ: Role of DICJ in the Orderly Resolution Framework, Jun. 2014.
Fulton M., Faibairn B. Pohler D., Credit Unions in Canada Design Principles for Greater Co-operation, University of Saskatchewan, Saskatoon, 2017.
International Association of Deposit Insurers: Resolution Issues for Financial Cooperatives- Overview of Distinctive Features and Current Resolution Tools,  Jan. 2018.
IMF: Colombia. Detailed assesment of observance key attributes of effective resolution regimes for financial institutions, Dec. 2016.
IMF: Japan’s non-performing loan problem and financial reconstruction, Dec. 2007.
IMF: Peer Review of Japan Report, Dec. 2016.
Koyama N. Cross Border Resolution: Enhancement of International Norm and Key Accomplishments in Japan, 20 Years Of Financial Crisis: Strengthening Infrastructures For Crisis Resolution, Jakarta 2018.
NBP: Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością,  2015.
Norinchukin Bank: The Cooperative System and the Cooperative Banking Business, Current state of the cooperative banking business and the norichunkin bank’s role, Mar. 2016.
Piechocińska-Kałużna A., Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologicznych, zeszyt 4, Poznań 2017.
Shinkin Central Bank: Annual Report, Mar. 2018.
Walitza A., Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich – Japonia, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa, 2017, Tytuł monografii: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski.

Ustawy i inne dokumenty prawne

Ustawa Bank of Japan Act (Act No. 67 of 1942).
Ustawa Deposit Insurance Act (Act No 34 z 1971 r.).
Act on Emergency Measures for the Revitalization of Financial Functions, Act No. 132 of 1998.
Notice related to designation of Desjardins Group as a domestic systemically important financial institution, Autorité des marchés financiers, 19.06.2013.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/59/EU z dn. 15 maja 2014 r. Bank recovery and resolution directive.
Nowelizacja/e z dn. 13 września 2015 r. Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 2000 Nr 119 poz. 1252 (tekst jednolity z dn. 19 października 2016 r. Dz.U. tj. Dz.U. 2016 poz. 1826).
Komunikat z 281. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2015 r.  w sprawie uznania Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Komunikat z 288. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2015 r.  w sprawie uznania Umowy Systemu Ochrony SGB.
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 996.
Ustawa  o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dn. 25 czerwca 2016, Dz.U. 2016 Nr 119 poz. 1252 (tekst jednolity z dn. 19 października 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1826).
Komunikat KNF w sp. udzielenia zezwolenia na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego SA z dn. 21 listopada 2017 r.

Materiały internetowe

https://www.bfg.pl/2017/08/03/spotkanie-z-bankami-spoldzielczymi-w-sprawie-mrel/ (dostęp: 15.06.2018).
https://www.desjardins.com/ca/about-us/desjardins/who-we-are/quick-facts/index.jsp (dostęp 02.09.2018).
https://www.yourcu.com/Personal/AboutUs/ (dostęp 03.09.2018).
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-581-x/2018000/pop-eng.htm (dostęp 03.09.2018).
https://www.pb.pl/stabilnosc-i-nowoczesnosc-938897 (dostęp 04.09.2018).
https://www.researchgate.net/publication/265812277_Demutualization_of_Cooperatives_Reasons_and_Perspectives (dostęp 05.06.2018).

Pełny tekst artykułu w pdf: