Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 87-101
https://doi.org/10.26354/bb.4.3.72.2018

Ewa Miklaszewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Mateusz Folwarski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Kil
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marcin Idzik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego

Cooperative Banks and the New Technological Challenges in the Light of a Results Survey

Streszczenie

W okresie kryzysu 2008 r. i w trakcie restrukturyzacji pokryzysowej banków ujawniło się wiele słabości i zagrożeń w systemie bankowym, związanych zarówno z rosnącymi kosztami regulacyjnymi, jak i negatywnymi zjawiskami w otoczeniu banków i dotykających zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze. Obecnie dochodzi kolejne wyzwanie – ustosunkowanie się do dynamicznie rozwijającego się sektora fintech i wzrastającego znaczenia nowych technologii na rynku bankowym. Stosunek do nowych technologii będzie jednym z fundamentalnych problemów w decyzjach strategicznych banków w najbliższych latach. Toteż celem artykułu jest analiza, jakie zagrożenia związane z nowymi technologiami i nowym otoczeniem konkurencyjnym stoją aktualnie przed polskim sektorem bankowym, a zwłaszcza bankami spółdzielczymi. W części empirycznej artykułu analizowane jest na podstawie badania ankietowego, czy w opinii banków komercyjnych i spółdzielczych nowe technologie i konkurencja z sektorem fintech przyniosą istotny wzrost zagrożenia i niepewności w ich dalszym działaniu, czy też będą pomocne w rozwoju rynku bankowego i umacnianiu pozycji banków. Szczególnie istotne było też pytanie, czy reakcja na digitalizację różni się istotnie pomiędzy sektorami banków komercyjnych i spółdzielczych.

Słowa kluczowe:  banki spółdzielcze, model biznesowy, digitalizacja

Abstract

The 2008 crisis and post-crisis restructurisation have reviled many weaknesses and threats in the banking system, related both to growing regulatory costs and negative phenomena in the banking environment. They have affected both commercial and cooperative banks. Currently, another challenge is posed by the rapidly growing fintech sector and the growing importance of new technologies in the banking market. The attitude to new technologies will be one of the fundamental problems in strategic decisions of banks in the coming years. Therefore, the aim of the paper is to analyze what threats are currently faced by the Polish banking sector, especially cooperative banks, related to new technologies and a new competitive environment. In the empirical part of the paper, the authors analyses, based on a banking survey, whether in the opinion of commercial and cooperative banks, new technologies and competition with the fintech sector will bring a significant increase in risk and uncertainty in their further activity, or whether will help to strengthen the position of banks and the banking market. The question whether the response to digitization differs significantly between commercial and cooperative banks was particularly important.

Key words: cooperative banks, bank business model, digitalization

Bibliografia

Arner D. W., Barberis J., Buckley R. P., Fintech and Regtech in a Nutshell and the Future in a Sandbox, CFA Institute  Research Foundation, 2016.
Ayadi R., Llewellyn D., Schmidt R.H., Arbak E., deGroen W.P., Investing Diversity in the Banking Sector in Europe: Key Developments, Performance and Role of the Cooperative Banks, CEPS, Brussels,  2010.
Ayadi, R., W.P. de Groen, I. Sassi, W. Mathlouthi, H. Rey, O. Aubry, Banking Business Models Monitor 2015: Europe, International Research Centre on Cooperative Finance, HEC Montréal, Canada, 2016.
BKNB: Implications of Fintech Developments for Banks, February 2018, www.bis.org.
Carbo – Valverde S., The Impact of Digitalization on Banking and Financial Stability, „Journal of Financial Management, Markets and Institutions”, vol. 5 no. 1, 2017, p. 133-140.
de Haan, J., Oosterloo, S., Schoenmaker, D. Financial Markets and Institutions, a European Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 54 – 60.
Dermine J., Digital Banking and Market Disruption: A Sence of Deja Vu? „Financial Stability Review”, Bank of France, no. 20, April 2016.
Dorfleitner G., Hornuf L., Schmitt M., Weber M., FinTech in Germany, Springer International Publishing, 2017.
EACB, Implications of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors – Consultative Document, Brussels, 31 Oct. 2017.
Efma and Oracle Financial Services Software Limited, Are Banks Ready for the Next Generation Customer? 2010,p. 4 -17, http://www.oracle.com.
EY, The Digital Bank: Tech Innovations Driving Change at US Banks, 2016, www.ey.com.
FSB, Financial Stability Implications from FinTech, June 2017.
Groeneveld H., Snapshot of European Co-operative Banking 2017, TIAS, Tilburg University 2017.
McKinsey, Digital Globalization: The New Era of Global Flows, 2016.
Laven M, Bruggink D, How FinTech is Transforming the Way Money Moves around the World, „Journal of Payments Strategy and Systems”, 2016, 6–12.
Li Y., Spight R., Swinkels L., The Impact of FinTech Start-ups on Incumbent Retail Banks’ Share Prices, „Financial Innovation”, Nov. 2017.
Nicoletti, B., The Future Of Fintech: Integrating Finance And Technology In Financial Services,  Cham, Springer 2017.
PwC, Global FinTech Report, 2017, www.pwc.com.
Suddath, C., The Millennial Way of Shopping: More Careful, Durable, and Frugal Than You Think, 2014, Bloomberg, www.bloomberg.com.
The Economist Intelligence Unit: Whose Customer are you? The Reality of Digital Banking, 2018, https://perspectives.eiu.com.
The Economist, A Survey of Wall Street, April 15, 1995.
The Economist, The FinTech revolution: A wave of startups is changing finance for the better, 2015, 415(8937).

Pełny tekst artykułu w pdf: