Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 164-184
https://doi.org/10.26354/bb.8.3.72.2018

Szymon Cegiełko
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

Kultura użytkowa zabezpieczeń biometrycznych klientów banków w Polsce na podstawie sondażu internetowego

The Usable Culture of Biometric Security of Banks Clients in Poland

Streszczenie

Artykuł podejmuje tematykę związaną z zabezpieczeniami biometrycznymi oraz ich wykorzystaniem przez klientów instytucji finansowych. Jego celem jest zapoznanie Czytelnika z wynikami przeprowadzonego badania sondażowego (zrealizowanego metodą CAWI na próbie 505 osób). Przedstawione w publikacji rozważania podkreślają, że społeczeństwo polskie jest świadome przestępstw elektronicznych, natomiast zautomatyzowane zabezpieczenia oparte na biometrykach, zwiększające poziom bezpieczeństwa, mogą być przyszłością dla wielu organizacji – także finansowych. Badanie przedstawia wzrost popularności w użytkowaniu biometryk oraz eksponuje charakterystykę zachowań przeciętnego użytkownika usług bankowych w XXI w. Artykuł opisuje również aspekty prawne zabezpieczeń biometrycznych oraz, na podstawie wyników ankietowych, wskazuje kierunek rozwoju dla instytucji finansowych.

Słowa kluczowe:  bankowość, bezpieczeństwo, biometria, zabezpieczenia biometryczne

Abstract

The article deals with the issues related to biometric security and their use in the financial institutions. Its purpose is to present and evaluate contemporarily used biometrics and depict conclusions got from the study exploring the usable culture of biometric security. The considerations presented in this article show that society is aware of electronic crimes, and that the automated security systems based on biometrics that increase the level of security, may be the future for many organizations – including the financial ones. The article presents the increase in popularity in the use of biometrics and exposes the behavior of the average user of banking services in the 21st century. The article also describes the legal aspects of biometric security and, basing on the survey results, indicates the direction of development for financial institutions.

Key words: banking, security, biometrics, biometric security

Bibliografia

Bajor B., Bankowość elektroniczna. Studium prawne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
Bodnar A., Michalski J., Dokument biometryczny a prawa człowieka, Zakład Praw Człowieka WPiA UW Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2008.
Bolle M. Ruud, Connel J. H., Pankanti S., Biometria, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
Bralczyk J. (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
Cudny W., Gosik B., Piech M., Rouba R., Praca dyplomowa z turystyki – podręcznik akademicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.
Kaszubski R.W. (red.), Biometria w bankowości i administracji publicznej, Forum Technologii Bankowych, Warszawa 2009.
Marucha – Jaworska M., Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Polasik M., Bankowość elektroniczna: istota – stan – perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2006.
Pugliese J., Biometrics: bodies, technologies, biopolitics, Routledge, Londyn 2010.
Boczoń W., Biometria w bankowości. Co za jej pomocą załatwimy dziś w banku?, 13.09.2017, Strona internetowa Bankier.pl, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Biometria-w-bankowosci-Co-za-jej-pomoca-zalatwimy-dzis-w-banku-7542743.html, dostęp 28.11.2017.
Haponiuk M., X,Y,Z: sztafeta pokoleń na rynku pracy, 19.07.2013, strona internetowa Instytutobywatelski.pl, http://www.instytutobywatelski.pl/16154/blogi/co-z-ta-praca/xyz-sztafeta-pokolen-na-rynku-pracy, dostęp 16.04.2018.
IBM Security, Future of identity study, https://hollandfintech.com/wp-content/uploads/2018/03/security-ibm-security-solutions-wg-research-report-22012422usen-20180124.pdf.
Kuchciak I., Bankowość biometryczna – nowe wyzwanie dla polskiego sektora bankowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. XLV, 2, 2011.
Łukasz Majchrzyk, Polscy konsumenci oczekują więcej cyfrowych usług, 27.09.2016, https://mobirank.pl/2016/09/27/polscy-konsumenci-oczekuja-wiecej-cyfrowych-uslug, dostęp 24.07.2018.
Polska Agencja Prasowa, UE: przetwarzanie danych biometrycznych tylko za zgodą, 13.06.2016 strona internetowa Lex.pl, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ue-przetwarzanie-danych-biometrycznych-tylko-za-zgoda, dostęp 27.12.2017.
Siekierska M., Europejczycy chcą korzystać z biometrii w płatnościach, 29.01.2017, https://www.payu.pl/blog/europejczycy-chca-korzystac-z-biometrii-w-platnosciach, dostęp 24.07.2018.
Woszczyński T. (red.), Biometria w bankowości – kluczowe aspekty, Warszawa 2015, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_elektroczniczna/FTB/biometria_raport_09_2015_A4_e_light.pdf.

Pełny tekst artykułu w pdf: